To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geologia stosowana

Szczegóły
Kod S1-GES-RPL
Jednostka organizacyjna Wydział Geologii
Kierunek studiów geologia stosowana
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, rekrutacja.geol@uw.edu.pl.
Adres WWW http://www.geo.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geologia stosowana (studia inżynierskie) posiadają wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin geologicznych (geologii dynamicznej, stratygrafii, paleontologii, geologii historycznej i regionalnej, geochemii, mineralogii i petrologii, geofizyki) w stopniu umożliwiającym zrozumienie wzajemnych związków przyczynowo-skutkowych występujących w uruchamianiu i przebiegu procesów geodynamicznych spowodowanych czynnikami naturalnymi oraz ingerencją człowieka w środowisko przyrodnicze. Posiadają umiejętność zastosowania uzyskiwanej wiedzy przy wykonywaniu zawodowych opracowań i dokumentacji, takich jak: projekty i dokumentacje geologiczne (złożowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie), mapy i inne opracowania kartograficzne, badania i ekspertyzy w dziedzinie geomateriałów, oceny oddziaływania przedsięwzięć na warunki środowiskowe.


   Zasady kwalifikacji

Szczegółowe zasady, metody i narzędzia potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną:

  Inżynieria surowców mineralnych,

  Geodynamika i kartografia geologiczna,

  Geoinżynieria.

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia kwalifikowani są na podstawie liczby punktów ECTS przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia i odnoszących się do nich ocen. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

 

W = (O1*L1+ O2*L2 + O3*L3 + On*Ln + ... ) / n

 

Σ L ≤ 110

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 … Ln – liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

O1,O2,O3 … On. – uzyskane oceny, odnoszące się do poszczególnych modułów/przedmiotów

 

Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 wrzesnia 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.