Geologia stosowana


W mocy od: 1 października 2018

Zasady kwalifikacji

   Zasady kwalifikacji

Szczegółowe zasady, metody i narzędzia potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną:

  Inżynieria surowców mineralnych,

  Geodynamika i kartografia geologiczna,

  Geoinżynieria.

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia kwalifikowani są na podstawie liczby punktów ECTS przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia i odnoszących się do nich ocen. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

 

W = (O1*L1+ O2*L2 + O3*L3 + On*Ln + ... ) / n

 

Σ L ≤ 110

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 … Ln – liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

O1,O2,O3 … On. – uzyskane oceny, odnoszące się do poszczególnych modułów/przedmiotów

 

Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 wrzesnia 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.