To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia

Szczegóły
Kod 1-SzD-Hum-Hist
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Kierunki studiów Zarządzanie 01, Administracja, Historia
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 16
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 262
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nh@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnh
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 05.07.2019 23:59)

 

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego proponuje kandydatom atrakcyjny program oraz wsparcie na wszystkich etapach pracy badawczej, mającej zaowocować uzyskaniem stopnia doktora.

Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia w wybranej dyscyplinie. W szczególności, nasi doktoranci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych (wykłady, seminaria) oraz w kursach kształtujących ich warsztat naukowy i kompetencje metodologiczne. Szkoła oferuje również interdyscyplinarną sieć współpracy, stwarzając doktorantom warunki do wszechstronnego rozwoju naukowego.

Szkoła prowadzi rekrutację w następujących dyscyplinach:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce 

Rekrutacja

Historia - lista rankingowa po I etapie postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 1 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r.,
 • pierwsza tura postępowania rekrutacyjnego: od 8 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.,
 • wynik postępowania rekrutacyjnego w I turze: 18 lipca 2019 r.,
 • druga tura postępowania rekrutacyjnego: od 2 września 2019 r. do 13 września 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: 16 września 2019 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 17 września 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego i kompletności dokumentów,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna nie przewiduje egzaminu kwalifikacyjnego.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub język angielski w zależności od preferencji kandydata.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane z systemu IRK,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do 16 września 2019 r.; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej,
 3. życiorys lub CV zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i  aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych oraz ewentualne rekomendacje od pracowników naukowych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o  znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej,
 5. opis wstępnej propozycji projektu badawczego ((do 6000 znaków ze spacjami) + bibliografia + streszczenie (do 1000 znaków ze spacjami)),
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty opcjonalne:

Zaświadczenia dotyczące certyfikatów, nagród, wyróżnień, doświadczeń zawodowych i dydaktycznych, ukończonych kursów i szkoleń, osiągnięć w dziedzinie popularyzacji nauki.

Kryteria oceny

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna ocenia projekt badawczy przedstawiony przez kandydata (maksymalna liczba punktów –40).

Projekt będzie oceniany za:

 • jasno sformułowany cel badań (0-10 pkt),
 • nowatorstwo, oryginalność projektu badawczego (0-10 pkt),
 • metodologię właściwą dla realizacji celu, spójność argumentacji, przejrzystość wywodu (0-10 pkt),
 • stan badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań (0-10 pkt).

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna ocenia doświadczenie i osiągnięcia naukowe kandydata oraz przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne (łączna maksymalna liczba punktów – 60).

Na osiągnięcia naukowe mogą złożyć się następujące efekty (0-15 pkt):

 • artykuły naukowe,
 • rozdziały w monografiach wieloautorskich,
 • monografie autorskie,
 • wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z przyjętym referatem,
 • publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych.

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu

Pozostałe elementy oceny doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata mogą uwzględniać nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, doświadczenie zawodowe, doświadczenie dydaktyczne, kursy, szkolenia, popularyzacja nauki, itp. (0-5 pkt)

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalna liczba punktów – 40) ocenione zostaną:

 • kompetencje kandydata istotne z perspektywy prowadzonych badań (0-20 pkt),
 • uzasadnienie trafności wyboru dyscypliny dla zaproponowanych problemów i metod badawczych (0-10 pkt),
 • zarys planu badawczego (0-10 pkt).  

Osoby, które otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego są dopuszczone do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w którym ocenie podlega rozmowa kwalifikacyjna oraz dorobek naukowy kandydata opisany w CV lub życiorysie. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego jest określana w załączniku do uchwały.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny i uzyskania minimum 51 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku MSD decyduje miejsce, w obrębie limitu miejsc dla całej szkoły, na liście rankingowej z zastrzeżeniem uzyskania co najmniej 51 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego. 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Na stronie Szkół Doktorskich znajdą Państwo listę potencjalnych promotorów - https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/promotorzy  

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.