To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Szczegóły
Kod 4-SzD-MSD
Jednostka organizacyjna Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/msd
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (23.05.2019 00:01 – 14.07.2019 23:59)

Opis Szkoły

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Polegają one na prowadzeniu innowacyjnych badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W ramach tej szkoły doktoranci przygotowują prace doktorskie zawierające elementy wykorzystania dorobku w co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej, lub projektu jednodziedzinowego, bez wskazania dyscypliny wiodącej.

Studia trwają cztery lata i mają charakter zindywidualizowany. Oprócz niewielkiej liczby zajęć obligatoryjnych przewidzianych programem, doktorant w dużym stopniu i w porozumieniu z promotorami wybiera kursy zgodne z jego zainteresowaniami i które pomogą mu w redagowaniu rozprawy. Elastyczność ta pozwala na realizację własnych, oryginalnych i innowacyjnych projektów badawczych.

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Promotor główny powinien być wskazany w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór zaś drugiego (bądź promotora pomocniczego) następuje w czasie pierwszych trzech miesięcy odbywania studiów.

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Szkoła prowadzi rekrutację w następujących dziedzinach:

20 miejsc łącznie w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • termin rejestracji w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 14 lipca 2019 r.,
 • termin składania dokumentów: od 23 maja 2019 r. do 19 lipca 2019 r.,
 • pierwszy etap rekrutacji: od 22 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r.,
 • zakończenie pierwszego etapu rekrutacji (dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej): 9 sierpnia 2019 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: 9 sierpnia 2019 r.,
 • drugi etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne: od 9 września 2019 r. do 14 września 2019 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 17 września 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego i kompletności dokumentów,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna zawierająca prezentację mającą związek z projektem badawczym połączoną z oceną doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna nie przewiduje egzaminu kwalifikacyjnego.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim zgodnie z preferencjami kandydata. W naborze do programu QPE rozmowa odbywa się w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane z systemu IRK,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do 16 września 2019 r.; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej,
 3. życiorys lub CV zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i  aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 niniejszej uchwały, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych oraz ewentualne rekomendacje od pracowników naukowych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o  znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej,
 5. opis wstępnej propozycji projektu badawczego (nie dłuższy niż 6 000 znaków wraz bibliografią – w programie QPE nie dłuższy niż 12 000 oraz bibliografia). Propozycja powinna zawierać elementy wykorzystywania dorobku w co najmniej dwóch dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej lub propozycję projektu jednodziedzinowego, ale wielodyscyplinarnego, którego celem jest uzyskanie stopnia naukowego w dziedzinie bez konieczności wskazywania dyscypliny wiodącej,
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria oceny

Opis projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 30), 

Osiągnięcia naukowe na podstawie informacji zawartych w Życiorysie lub CV (maksymalna liczba punktów – 25), 

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 45) w tym: 

 • przygotowana przez kandydata prezentacja zagadnienia naukowego mającego związek z projektem badawczym (0-20 pkt),
 • dyskusja z kandydatem dotycząca uzasadnienie trafności wyboru obszaru badawczego dla zaproponowanych problemów i metod badawczych, rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym (0-25 pkt).

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów.  

Na stronie Szkół Doktorskich znajdą Państwo listę potencjalnych promotorów - https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/promotorzy 

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.