To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o Ziemi i Środowisku

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NZS
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i Środowisku
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 11
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 268, 22 55 20 278
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (23.05.2019 00:01 – 21.06.2019 23:59)

 

Opis Szkoły

Kształcenie w szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSP) obejmuje zajęcia w formie specjalistycznych wykładów monograficznych o charakterze wykładu monograficznego, specjalistycznego, kursów i praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów, specjalistycznych seminariów i dwudniowych sympozjów naukowych.

W SDNSP część zajęć ma charakter interdyscyplinarny. Są organizowane i realizowane centralnie przez SDNSP i uczestniczą w nich w tym samym czasie doktoranci ze wszystkich dyscyplin szkoły.

Celem zajęć interdyscyplinarnych jest:

 • zapoznawanie doktorantów z najnowszymi wybitnymi osiągnięciami naukowymi we wszystkich dyscyplinach w ramach szkoły;
 • szkolenie doktorantów w zakresie umiejętności organizacji czasu pracy;
 • szkolenie doktorantów w zakresie umiejętności prezentowania zagadnień z własnej dyscypliny w sposób przystępny dla niespecjalistów;
 • przygotowanie doktorantów do pracy dydaktycznej.

W SDNSP część zajęć ma charakter specjalistyczny. Są organizowane i realizowane w ramach danej dyscypliny i służą podnoszeniu kompetencji doktorantki/doktoranta w obszarze jakiego dotyczy realizowany przez nią/niego projekt doktorski.

Celem zajęć specjalistycznych jest:

 • rozwijanie umiejętności/kompetencji zawodowych doktorantów w zakresie dyscypliny i obszaru projektu doktorskiego;
 • szkolenie doktorantów w zakresie przygotowywania wniosków grantowych;
 • szkolenie doktorantów w zakresie prezentacji własnych wyników w formie wystąpienia ustnego oraz posteru;
 • szkolenie doktorantów w zakresie prezentacji własnych wyników w formie publikacji naukowych i recenzowania prac naukowych innych autorów.

Integralną częścią kształcenia w SDNSP jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin wchodzących w skład szkoły, pod kierunkiem promotora wybranego przez doktoranta.

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Misją WSDMI jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej. Opiekę promotorską nad doktorantami WSDMI sprawują osoby, których pierwszym miejscem zatrudnienia jest UW lub IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji.

Absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zdobywa szeroką wiedzę wykraczającą poza ramy dyscypliny, w której przygotował rozprawę doktorską, oraz umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej. Posiada też wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców i jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach i instytutach krajowych i zagranicznych.

Szkoła prowadzi rekrutację w następujących dyscyplinach:

 • Astronomia
 • Nauki Matematyczne
 • Nauki Informatyczne
 • Nauki Biologiczne
 • Nauki Chemiczne
 • Nauki Fizyczne
 • Nauki o Ziemi i Środowisku

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • termin rejestracji w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów: od 23 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.,
 • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 1 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: 12 lipca 2019 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 17 września 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub język angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane z systemu IRK,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do 16 września 2019 r.; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej,
 3. życiorys lub CV zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i  aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 niniejszej uchwały, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych oraz ewentualne rekomendacje od pracowników naukowych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o  znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej,
 5. opis zainteresowań naukowych w kontekście planowanych badań (nie dłuższy niż 5 000 znaków ze spacjami w języku angielskim oraz bibliografia),
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. listy rekomendacyjne od dwóch osób przesłane bezpośrednio na adres Szkoły przez osobę rekomendującą (może być adres e-mail szkoły ) oraz dane kontaktowe do tych osób (można zamieścić w cv), 
 9. karty przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub dokumenty równoważne (np. suplement do dyplomu),
 10. streszczenie pracy lub projektu magisterskiego (do 2 500 znaków w języku angielskim),
 11. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria oceny

 • dorobek naukowy: publikacje, udział w konkursach studenckich, projektach badawczych, przedstawione referaty/komunikaty seminaryjne i konferencyjne, staże badawcze, (0-15 pkt),
 • projekt badawczy: opis zainteresowań naukowych w kontekście planowanych badań (do 5 000 znaków w języku angielskim) (0-5 pkt),
 • egzamin – sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny w formie pisemnej (astronomia, nauki chemiczne i nauki fizyczne oraz w Szkole WSDMI) lub ustnej (nauki biologiczne i nauki o Ziemi i środowisku) (do 40 pkt),
 • ocena potencjału naukowego kandydata (do 40 pkt).

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Rozmowa ta będzie zawierać następujące elementy:

 • rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata, zrozumienia tematu, hipotez badawczych, jej realizacji, otrzymanych wyników i wniosków,
 • seria krótkich pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego i pytania dotyczące przebiegu studiów.

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin ustny - 4-5 lipca 2019 r., 8 lipca 2019 r. - godziny 9.00-17.00

Egzamin odbędzie się 4, 5 i 8 lipca ul. Żwirki I Wigury 93, sala 1143

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Na stronie Szkół Doktorskich znajdą Państwo listę potencjalnych promotorów - https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/promotorzy

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.