To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Socjologiczne

Szczegóły
Kod 2-SzD-NS-NS
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Kierunki studiów Zarządzanie UTH, Nauki Socjologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 11
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 264
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.ns@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 05.07.2019 23:59)

 

Opis Szkoły

Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse,
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplinarne seminarium z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umiejętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami „miękkimi” związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od 1 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r.,
 • pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (ocena złożonych projektów) od 8 lipca 2019 r. do13 lipca 2019 r., z możliwością przedłużenia (w przypadku znacznej liczby kandydatów) do 19 lipca 2019 r.,
 • rozmowy kwalifikacyjne – 15-26 lipca 2019,
 • ogłoszenie listy rankingowej – do 2 sierpnia 2019 r. ,
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 17 września 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie dwuetapowe.

I etap: ocena projektu badawczego i kompletności dokumentów,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna nie przewiduje egzaminu kwalifikacyjnego.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim zgodnie z preferencjami kandydata.

Wymagane dokumenty

 1. podanie wygenerowane z systemu IRK,
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra  zostanie dostarczone do 16 września 2019 r.; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej,
 3. życiorys lub CV zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i  aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 niniejszej uchwały, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych oraz ewentualne rekomendacje od pracowników naukowych,
 4. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o  znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej,
 5. opis wstępnej propozycji projektu badawczego (nie dłuższy niż 1 800 słów oraz bibliografia),
 6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
 7. 1 zdjęcie,
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria oceny

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów - 40) 

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę: 

 • zdefiniowanie problemu badawczego (np. celu, pytań badawczych, hipotez) (0-10 pkt),
 • adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt),
 • osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt),
 • oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt).

Dotychczasowy dorobek naukowy (maksymalna liczba punktów - 20) 

Przy ocenie dorobku naukowego bierze się pod uwagę: 

 • aktywny udział w konferencjach naukowych (np. wygłoszenie referatu, prezentacja postera) (0-4 pkt),
 • udział w projektach badawczych (0-5 pkt),
 • publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt),
 • działalność organizacyjna związana z nauką (np. działalność w Kołach Naukowych, organizacja konferencji) (0-2 pkt),
 • staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ustaleniu wyniku rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 • jakościowa ocena rozmowy na temat projektu badawczego (0-20 pkt),
 • rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny naukowej, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskania co najmniej 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

Terminy egzaminów  

Dni: 17-18 lipca
Godziny: 9:00-16:00 
Lokalizacja: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Nowy Świat 69, sala 108

Harmonogram II etapu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w ramach nauk socjologicznych w roku akademickim 20019/20

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Na stronie Szkół Doktorskich znajdą Państwo listę potencjalnych promotorów - https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/promotorzy  

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.