To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia

Szczegóły
Kod S2-SC-RPL
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa, tel. 22 55-20-721
Adres WWW http://www.is.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Oferta dydaktyczna Instytutu Socjologii charakteryzuje się szczególnym naciskiem kładzionym na:

 • zapoznanie studentów z szerokim spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak historycznych, jak i współcześnie przyjmowanych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny socjologii;
 • przygotowanie absolwenta do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności oraz przekazywania ich w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

Absolwenci studiów znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury.

Studia dają przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych w celu podjęcia pracy naukowej bądź uzyskania wyspecjalizowanych kompetencji zawodowych w wąskich obszarach problemowych.

Więcej informacji na stronach: www.is.uw.edu.pl; www.karowa.edu.pl


  Zasady kwalifikacji

Propozycja kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu magistra w zakresie socjologii a które zdobyły doświadczenie i kompetencje zawodowe w obszarze badań społecznych np. jako:

 • Pracownicy firm badawczych bądź działów badawczych w firmac
 • Pracownicy III sektora
 • Pracownicy administracji rządowej i samorządowej

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia.

Kandydaci zainteresowani zakwalifikowaniem na studia mogą ubiegać się o potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w przypadku wymienionych w tabeli zajęć (modułów) i o uznanie przypisanej tym zajęciom liczby punktów ECTS.

 

Tytuł (modułu) zajęć, ECTS

Efekty kształcenia

Wymagane dokumenty

Analiza danych ilościowych (ADI),

3 ECTS

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania oraz wie jak zaplanować i zrealizować złożone badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych metod i technik badań socjologicznych. Potrafi zinterpretować zjawisko społeczne przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych i umie posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych ilościowych.

Kandydat przygotowuje portfolio – dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie w analizowaniu danych o charakterze ilościowym oraz biegłą znajomość co najmniej jednego programu do analizy danych ilościowych, tj. np. SPSS, Stata, R (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej, opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń,  potwierdzenie odbycia stażu)

Analiza danych jakościowych (ADJ), 3 ECTS

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania oraz wie jak zaplanować i zrealizować złożone badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych jakościowych metod i technik badań socjologicznych oraz umie posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych jakościowych.

Kandydat przygotowuje portfolio – dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie w analizowaniu danych o charakterze jakościowym oraz biegłą znajomość co najmniej jednego programu wspomagającego analizę danych jakościowych, tj. Atlas.ti, MAXQDA (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej, opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń,  potwierdzenie odbycia stażu)

Warsztaty badawcze, 8 ECTS

Wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne oraz dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego. Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami. Potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym.

Kandydat przygotowuje portfolio – dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie w planowaniu i realizowaniu badań społecznych oraz opracowywaniu i interpretowaniu zgromadzonych danych empirycznych (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej, opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą, raporty i prezentacje z przeprowadzonych przez siebie badań).

 

W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa niż limit miejsc na danym programie i trybie studiowania o przyjęcia na studia decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen końcowych uzyskanych przez kandydatów na podstawie portfolio oraz przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia się.

 

  Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od 1 października 2019 r. (semestr letni)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r.  do 30 września 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.