Nauczanie języków obcych


W mocy od: 21 lutego 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Za moduł kierunkowy w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (CKNJOiEE) uznaje się: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka angielskiego, dla którego przyjmuje się następujące efekty kształcenia:

 

Kandydat może potwierdzić także inne efekty uczenia się z modułów: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, Przygotowanie do nauczaniu drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego, Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie.

Kandydat może potwierdzić efekty uczenia się do maksymalnie 50% wszystkich punktów ECTS przewidzianych w procesie kształcenia dla danego poziomu i profilu kształcenia[1]. W przypadku potwierdzania efektów uczenia się w celu zaliczenia na poczet studiów innych modułów niż przedstawiony moduł kierunkowy, efekty uczenia się będą weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych ze wskazanego obszaru i niezależnie od tego obszaru – zadania nauczycielskie w formie „micro-teaching”.

Ponadto:

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, zwane dalej: „CKC” lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub CKC, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.

CKNJOiEE uznaje efekty uczenia się potwierdzone certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego (poziom B1 esokj lub wyższy) uznawanych przez MEN, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych kalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się – nie mniej niż 10 punktów ECTS z sumy punktów przypisanych modułowi kierunkowemu.

Ponadto: W przypadku, kiedy kandydat wybrał ścieżkę B: język francuski:

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, CKC UW lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub CKC, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.

Jednostka uznaje (bez konieczności potwierdzania) efekty uczenia się udokumentowane certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty na następujących poziomach biegłości językowej oraz poziomy wyższe:

a) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF — Premier Degré),

b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B1,

d) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B2,

d) Diplôme de Langue Française (DL), Alliance Française;

e) Teste de connaissance du francais TCF (poziom B1 lub B2 i wyższe)

Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języka obcego uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, patrz: załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Ponadto: W przypadku, kiedy kandydat wybrał ścieżkę B: język niemiecki:

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, CKC UW lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub CKC, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.

Jednostka uznaje (bez potwierdzania) efekty uczenia się potwierdzone certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty:

a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut

b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut;

Szczegółowa lista świadectw potwierdzajacych znajomość języka obcego uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, patrz: załącznik do rozporzędzenia Ministra Edukacji Narosowej z dnia 1 wrzesnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Zasada sporządzania listy rankingowej

Kandydaci rejestrują się na wybrany kierunek w systemie IRK i zgłaszają swoją gotowość na poddanie się procedurze ustalenia efektów kształcenia.

W przypadku posiadanych certyfikatów Komisja przelicza osiągnięty z nich wyniki na punkty ECTS.

Jeżeli kandydat nie posiada wymaganych certyfikatów przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest potwierdzenie ww. efektów kształcenia.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów według liczby uzyskanych punktów i przydziela miejsca w ramach limitu osobom z największą liczbą punktów.