Nauczanie języków obcych


W mocy od: 1 października 2018

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Za moduł kierunkowy w UKKNJA uznaje się: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka angielskiego, dla którego przyjmuje się następujące efekty kształcenia:

Kandydat może potwierdzić także inne efekty uczenia się z modułów: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, Przygotowanie do nauczaniu drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego, Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie.

Kandydat może potwierdzić efekty uczenia się do maksymalnie 50% wszystkich punktów ECTS przewidzianych w procesie kształcenia dla danego poziomu i profilu kształcenia W przypadku potwierdzania efektów uczenia się w celu zaliczenia na poczet studiów innych modułów niż przedstawiony moduł kierunkowy, efekty uczenia się będą weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych ze wskazanego obszaru i niezależnie od tego obszaru – zadania nauczycielskie w formie „micro-teaching”.

Ponadto:

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, zwane dalej: „COME” lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub COME, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.


UKKNJA uznaje efekty uczenia się potwierdzone certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego (poziom B1 esokj lub wyższy) uznawanych przez MEN, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 426).

 

Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się – nie mniej niż 10 punktów ECTS z sumy punktów przypisanych modułowi kierunkowemu.

 Zasada sporządzania listy rankingowej

Kandydaci, którzy decydują się na przystąpienie do procedury kwalifikującej do przyjęcia na studia w oparciu o uzyskane efekty kształcenia rejestrują się na kierunek w systemie IRK.

W przypadku posiadanych certyfikatów Komisja przelicza osiągnięta z nich wyniki na punkty ECTS.

Jeżeli kandydat nie posiada ww. certyfikatów kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest potwierdzenie ww. efektów kształcenia.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna UKKNJA przygotowuje listę rankingową kandydatów i miejsca przydziela w ramach określonego poniżej limitu tym kandydatom, którzy  uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

 

Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

 

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.