To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauczanie języków obcych

Szczegóły
Kod S1-NJO-RPL
Jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Kierunek studiów nauczanie języków obcych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe angielski, francuski, niemiecki, polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, ukknja@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.cknjoiee.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

 

W trakcie studiów student realizuje obligatoryjnie dwie ścieżki, ścieżkę A: nauczanie języka angielskiego i ścieżkę B do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Decyzję o wyborze jednego z trzech przedmiotów w ramach ścieżki B kandydat podejmuje w chwili rejestracji na studia.

 


Zasady kwalifikacji

Za moduł kierunkowy w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (CKNJOiEE) uznaje się: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka angielskiego, dla którego przyjmuje się następujące efekty kształcenia:

 • zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych i ew. nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • potrafi argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym
 • potrafi przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
 • jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

 

Kandydat może potwierdzić także inne efekty uczenia się z modułów: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, Przygotowanie do nauczaniu drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego, Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie.

Kandydat może potwierdzić efekty uczenia się do maksymalnie 50% wszystkich punktów ECTS przewidzianych w procesie kształcenia dla danego poziomu i profilu kształcenia[1]. W przypadku potwierdzania efektów uczenia się w celu zaliczenia na poczet studiów innych modułów niż przedstawiony moduł kierunkowy, efekty uczenia się będą weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych ze wskazanego obszaru i niezależnie od tego obszaru – zadania nauczycielskie w formie „micro-teaching”.

Ponadto:

 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi B1 (esokj),
 • ma wyrobione, zautomatyzowane nawyki właściwego użycia struktur gramatycznych języka angielskiego, a także właściwy zakres słownictwa, co jest ważne zarówno dla komunikowania się w języku angielskim jak i dla praktyki zawodowej nauczyciele języka obcego,
 • prezentuje poprawną wymowę, zgodną z normą standardową (np. GB lub GA), a także zna relacje między pisownią a wymową,
 • potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, zwane dalej: „CKC” lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub CKC, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.

CKNJOiEE uznaje efekty uczenia się potwierdzone certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego (poziom B1 esokj lub wyższy) uznawanych przez MEN, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych kalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzenia efektów uczenia się – nie mniej niż 10 punktów ECTS z sumy punktów przypisanych modułowi kierunkowemu.

Ponadto: W przypadku, kiedy kandydat wybrał ścieżkę B: język francuski:

 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka francuskiego odpowiadającą poziomowi A2,
 • ma wyrobione i zautomatyzowane nawyki użycia struktur gramatycznych języka francuskiego, które są ważne zarówno dla praktycznej znajomości języka jak i dla praktyki zawodowej nauczyciele języka obcego,
 • potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, CKC UW lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub CKC, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.

Jednostka uznaje (bez konieczności potwierdzania) efekty uczenia się udokumentowane certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty na następujących poziomach biegłości językowej oraz poziomy wyższe:

a) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF — Premier Degré),

b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B1,

d) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B2,

d) Diplôme de Langue Française (DL), Alliance Française;

e) Teste de connaissance du francais TCF (poziom B1 lub B2 i wyższe)

Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języka obcego uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, patrz: załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Ponadto: W przypadku, kiedy kandydat wybrał ścieżkę B: język niemiecki:

 • wykształcił umiejętności poprawnego stosowania środków artykulacyjnych, intonacyjnych i ekspresywnych języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. w ramach tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji,
 • ma rozwinięty słuch fonematyczno-fonetycznego,
 • potrafi skorygować błędnie przyswojone struktury artykulacyjnie i intonacyjnie,
 • zna relacje między wymową a pisownią,
 • umie przeciwdziałać interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim a językiem niemieckim,
 • wykształcił i ugruntował poprawną artykulację języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową,
 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka niemieckiego, odpowiadającą poziomowi B1,
 • ma wyrobione i zautomatyzowane nawyki użycia struktur gramatycznych języka niemieckiego, które są ważne zarówno dla praktycznej znajomości języka jak i dla praktyki zawodowej nauczyciele języka obcego,
 • potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce

W procesie potwierdzenia efektów uczenia się uznaje się za potwierdzone efekty kształcenia poświadczone certyfikatem UO, CKC UW lub certyfikatem biegłości językowej, o którym mowa w zarządzeniu nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255). W przypadku, gdy część efektów uczenia się jest potwierdzona certyfikatem UO i/lub CKC, dokonuje się oceny stopnia uzyskania pozostałych efektów uczenia się.

Jednostka uznaje (bez potwierdzania) efekty uczenia się potwierdzone certyfikatami z kształcenia pozaformalnego, dla kandydatów posiadających certyfikaty:

a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut

b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut;

Szczegółowa lista świadectw potwierdzajacych znajomość języka obcego uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, patrz: załącznik do rozporzędzenia Ministra Edukacji Narosowej z dnia 1 wrzesnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Zasada sporządzania listy rankingowej

Kandydaci rejestrują się na wybrany kierunek w systemie IRK i zgłaszają swoją gotowość na poddanie się procedurze ustalenia efektów kształcenia.

W przypadku posiadanych certyfikatów Komisja przelicza osiągnięty z nich wyniki na punkty ECTS.

Jeżeli kandydat nie posiada wymaganych certyfikatów przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest potwierdzenie ww. efektów kształcenia.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów według liczby uzyskanych punktów i przydziela miejsca w ramach limitu osobom z największą liczbą punktów.