Artes Liberales


W mocy od: 11 września 2018

Zasady kwalifikacji

      Zasady kwalifikacji

 

 

Nazwa modułu/ wyzwania

Liczba ECTS

 

Sposób potwierdzania efektów uczenia się

Wyzwanie: Ekologia kultury

 

20

Kandydat przedstawia portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające doświadczenia w zakresie „kultury czynnej”, np.: współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych, rewitalizacji martwych i umierających języków oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym i/lub kandydat uczestniczy w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Wyzwanie:

Theatrum mundi

 

 

20

Kandydat przedstawia portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające podejmowanie  i/lub uczestnictwo w działaniach o charakterze performatywnym związanych ze „społeczeństwem widowisk” i/lub uczestnictwo w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

 

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia kwalifikowani są na podstawie liczby punktów ECTS przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia i odnoszących się do nich ocen. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

W = (O1*L1+ O2*L+ O3*L3 + On*L+ ... ) / n

Σ L ≤ 90

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 … Ln – liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

O1,O2,O3 … On. – uzyskane oceny, odnoszące się do poszczególnych modułów

 

     Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

 

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.