Socjologia


W mocy od: 1 października 2018

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia.

 

Kandydaci zainteresowani zakwalifikowaniem na studia mogą ubiegać się o potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w przypadku wymienionych w tabeli zajęć (modułów) i o uznanie przypisanej tym zajęciom liczby punktów ECTS. 

 

Tytuł (modułu) zajęć, ECTS

Efekty kształcenia

Wymagane dokumenty

Metodologia z elementami badań rynkowych, 8 ECTS

Wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne oraz dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego. Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami. Potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym.

Kandydat przygotowuje portfolio – dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie w planowaniu i realizowaniu badań społecznych oraz opracowywaniu i interpretowaniu zgromadzonych danych empirycznych (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej, opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą, raporty i prezentacje z przeprowadzonych przez siebie badań).

Badania ewaluacyjne, 6 ECTS

Wie jak zaplanować i zrealizować badanie ewaluacyjne oraz dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego. Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami. Potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym.

Kandydat przygotowuje portfolio – dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie w planowaniu i realizowaniu badań ewaluacyjnych oraz opracowywaniu i interpretowaniu zgromadzonych danych empirycznych, formułowaniu rekomendacji (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej, opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą, raporty i prezentacje z przeprowadzonych przez siebie badań).

Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, 6 ECTS

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania oraz wie jak zaplanować i zrealizować złożone badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych metod i technik badań socjologicznych. Potrafi zinterpretować zjawisko społeczne przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych i umie posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych ilościowych.

Kandydat przygotowuje portfolio – dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie w analizowaniu danych o charakterze ilościowym oraz biegłą znajomość co najmniej jednego programu do analizy danych ilościowych, tj. np. SPSS, Stata, R (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej, opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń,  potwierdzenie odbycia stażu)

 

W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa niż limit miejsc na danym programie i trybie studiowania o przyjęcia na studia decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen końcowych uzyskanych przez kandydatów na podstawie portfolio oraz przebiegu postępowania potwierdzającego efekty uczenia się.

 

Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 września  2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.