This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Law - Social media in law enforcement agencies work

Details
Code 2-SzD-NS-NP-Media
Organizational unit Doctoral School of Social Sciences
Area/discipline Legal Studies
Form of studies Full-time
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
Office opening hours ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel: 22 55 20 264
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.ns@uw.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (03.10.2019 14:01 – 16.10.2019 23:59)

 

Opis Projektu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne jest związany z realizacją projektu NCN OPUS nr 2018/31/B/HS5/01876 pt. „Media społecznościowe w pracy organów ścigania” (nr umowy: UMO-2018/31/B/HS5/01876).

Doktorant/tka będzie brał udział we wszystkich pracach zespołu Projektu, w tym m.in. obejmujących:

 • przygotowania narzędzi badawczych;
 • prowadzenie badań pilotażowych;
 • prowadzenie badań (wywiadów, ankiet, obserwacji);
 • analiza wyników przeprowadzonych badań;
 • kwerenda materiałów źródłowych;
 • udział w przygotowaniu raportów i publikacji;
 • pomoc w przygotowaniu wystąpień na konferencjach naukowych.

Kierownik projektu badawczego 

dr hab. Paweł Waszkiewicz

Warunki względem kandydata/tki

Od kandydata/tki na doktoranta/tkę wymaga się posiadania:

 1. doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w środowisku organów ścigania (kwestionariuszowe, ankietowe, obserwacja itd.);
 2. doświadczenia w prowadzeniu kwerend literatury, przepisów oraz orzecznictwa, w tym m.in. bardzo dobrą umiejętność obsługi prawniczych baz danych;
 3. doświadczenia w pracy z mediami społecznościowymi i nowymi technologiami, w tym m.in. biegłą umiejętność korzystania z OSINT i SOCMINT oraz narzędzi do analizy mediów społecznościowych;
 4. biegłej znajomości języka angielskiego;
 5. umiejętności pracy w zespole;
 6. doświadczenia w pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych;
 7. dodatkowym atutem będzie udział w konferencjach naukowych, udział w innych projektach naukowych niż określone w pkt 1 itp. 

Rekrutacja 

Harmonogram rekrutacji 

 • rejestracja w IRK: od 3 do 16 października 2019 r., do godz. 23:59
 • przyjmowanie dokumentów: od 3-16 października 2019 r., do godz. 14:00,
 • postępowanie rekrutacyjne: od 17 do 23 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 30 października 2019 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 5 listopada 2019 r. 

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

 • ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów;
 • ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata;
 • rozmowa kwalifikacyjna.  

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub język angielski w zależności od preferencji kandydata. W przypadku wyboru języka polskiego, postępowanie kwalifikacyjne będzie zawierało część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty 

 1. podanie wygenerowane w IRK, które zawiera przedmiot wniosku, w tym wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podpis;
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata od dnia 1 października 2014 r. włącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW poz. 116 ze zm.), w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych;
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenia niezbędne do realizacji projektu badawczego w tym w szczególności potwierdzające doświadczenie wymienione w warunkach względem kandydata;
 5. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem;
 6. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych;
 7. 1 fotografia;
 8. na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w ramach UW;
 9. oświadczenie o niekaralności, wygenerowane z systemu IRK.

Dokumenty 1, 2, 8, 9 kandydat składa w sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  (ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa), do  16 października 2019 r., do godz. 14:00.

Dokumenty 3, 4, 5, 6 oraz fotografia wgrywane są przez kandydatów do systemu IRK, do dnia 16 października do godz. 23:59.

Kryteria oceny  

Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2019. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Stypendia

Przez pierwsze 24 miesiące, przed oceną śródokresową: 2 371,70 zł, 3653,70 zł przez kolejne 24 miesiące (po ocenie śródokresowej). Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.