This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies Contemporary International Migrations

Details
Code SP-WMM
Organizational unit Centre of Migration Research
Field of studies International migrations
Form of studies Part-time (extramural)
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 25
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa,
tel. 0 22 55 46 770
Office opening hours Poniedziałki i środy 10.00-14.00
WWW address http://www.migracje.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji ma z nimi stały kontakt oraz wymaga specjalistycznego przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji.  

Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów. Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, jako ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny dialog słuchaczy z prowadzącymi.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziemcami, gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pracowników służb publicznych m.in. administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (150 godzin, 60 punktów ETCS) obejmuje 30 przedmiotów w sześciu blokach tematycznych:

I. Wprowadzenie do wiedzy o procesach migracyjnych (przedmioty: „Migracje międzynarodowe – podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne”, Historyczne źródła migracji współczesnych”, „Uwarunkowania i skutki migracji we współczesnej Europie”, „Polityka i prawo międzynarodowe dotyczące migracji”, „Imigranci w  państwie przyjmującym”).

II. Współczesne migracje w Europie i w Polsce (przedmioty: „UE jako system migracyjny i azylowy”, Kryzys migracyjny i uchodźczy w UE”, „Zarządzenie różnorodnością kulturową – doświadczenia europejskie” „Muzułmanie w Europie”).

III. Prawo i polityka imigracyjna w UE i Polsce (przedmioty: „Polityka migracyjna Polski”, „Procedury dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce”,, „Procedury dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”, „Polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce”,  „Procedury uchodźcze i polityka azylowa w Polsce”).

IV. Społeczności imigranckie w Polsce (przedmioty: „Procesy napływowe do Polski”, Funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce”, „Migracje i społeczności imigranckie z krajów Partnerstwa Wschodniego", " Migracje i społeczności imigranckie z krajów Kaukazu", "Migracje i społeczności imigranckie z krajów Afryki", "Migracje i społeczności imigranckie z krajów Azji”, „Uchodźcy w Polsce”).

V. Emigracja i mobilność Polaków (przedmioty: „Polska jako kraj emigracyjny- efekty ekonomiczne i demograficzne”, „Polonia i Polacy za granicą”, „Polityka Polski wobec emigracji i Polaków za granicą”, „Współczesna mobilność Polaków i jej skutki społeczne i kulturowe”).

VI. Warsztaty: Kontakt i komunikacja międzykulturowa.

Wykładowcy, miejsce i zjazdy

Wykładowcy to wybitni badacze migracji oraz specjaliści i eksperci reprezentujący środowisko akademickie (UW, UJ, PAN), instytucje państwowe i publiczne (w tym MSWiA, Urząd ds. Cudzoziemców, Radę ds. Uchodźców, Państwową Agencję Pracy), a także organizacje pozarządowe i migranckie. 

Miejsce, tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Kampus UW Ochota, tryb zaoczny, 11 zjazdów (soboty i niedziele), średnio 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenie egzaminu końcowego w formie testu i prezentacji zespołowej oraz aktywny udział w zajęciach i warsztatach.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić, przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie, zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE, posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo słuchacz studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności cudzoziemskich w Polsce i w Europie.

Rekrutacja

Proces rekrutacji na studia podyplomowe odbywa sie przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK).

ETAP I - rejestracja w systemie IRK

Proces zapisów odbywa się online. W systemie należy utworzyć indywidualne konto, uzupełnić wszystkie dane oraz załączyć wymagane dokumenty.

Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie:

-podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane w systemie),

-zdjęcie (format jak do dowodu osobistego),

-zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia,

- kwestionariusz osobowy (wygenerowany w systemie),

-dyplom ukończenia studiów wyższych lub licencjackich.

ETAP II - dostarczenie dokumentów

Dokumenty wydrukowane z systemu i podpisane przez Kandydata prosimy złożyć w sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa (pokój 202) lub wysłać pocztą na powyższy adres.

Opis rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 25 osób, o przyjęciu na studia decydować będzie ocena z dyplomu szkoły wyższej słuchacza.

Czesne

4 500 PLN (możliwa opłata w dwóch ratach)