This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Study of Local Government and Local Development

Details
Code SP-STRL
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Local Government and Regional Policy
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 100
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW, pok. 3.2
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 12.00-16.00, środy od 13.00 do 17.00
WWW address http://www.csstirl.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 30.09.2019 23:59)

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych.

Kandydaci

Absolwent studiów magisterskich, licencjackich, wyższych zawodowych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (176 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Naukę o administracji publicznej, Prawo i procedury administracyjne, Teoretyczne, prawnocywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Zagadnienia kształtowania polityki regionalnej i wykorzystywania instrumentów Unii Europejskiej, Zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym i współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, Orzecznictwo NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących problemy etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych, Problemy marketingu terytorialnego oraz wykład fakultatywny.

Wykładowcy

Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i wybitni specjaliści - praktycy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, zazwyczaj 1 raz w miesiącu.

Zaliczenia

Obecność na zajęciach (udział w co najmniej 70% zajęć), pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu: Procedury administracyjne oraz pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu Wykład fakultatywny (formę egzaminu ustala wykładowca), uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów przewidzianych w programie w/g kryteriów ustalonych przez prowadzących. 

Absolwenci

Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy według wzoru, dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z kserokopią), kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta. Kandydaci będą kwalifikowani na studia na podstawie wymaganych dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc.

Czesne

4 100 PLN (opłata jednorazowa lub w 2 ratach)