This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Geography Teacher

Details
Code SP-SPGdN
Organizational unit Faculty of Geography and Regional Studies
Field of studies Geography
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students -3
Admission limit 80
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 30,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 517,
Office opening hours W dniach 2.09-30.09.2019 dokumenty można składać od pn. do pt. w godz. 10.00-15.00. Dokumenty można także przesyłać drogą pocztową.
WWW address http://wgsr.uw.edu.pl/geografia_dla_nauczycieli/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu geografii.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (370 godzin, 120 punktów ECTS ) obejmuje następujące przedmioty: Astronomiczne podstawy geografii; Litosfera i procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; Gleby i biosfera; Hydrosfera  i procesy hydrologiczne; Atmosfera i  cechy klimatu; Kartografia w edukacji szkolnej; Technologie geoinformacyjne w nauczaniu geografii; Środowisko przyrodnicze i gospodarcze Polski; Geografia społeczno-ekonomiczna świata; Dydaktyka geografii; Geografia regionalna świata; Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych;Praktyka pedagogiczna; Teledetekcyjne źródłach danych i ich wykorzystanie.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Jerzy Makowski, dr hab. Joanna Angiel, dr hab. Ewa Smolska, dr Bożena Kicińska, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, dr Barbara Nowicka, dr Wojciech Pokojski, dr Tomasz Wites.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty, średnio 2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Egzaminy oraz zaliczenia.

Absolwenci

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla nauczania geografii.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich poświadczona za zgodność z oryginałem, 2 zdjęcia.
Podanie o przyjęcie na studia drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 800 PLN (opłata jednorazowa)

4 000 PLN (opłata w 3 ratach)