This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies " Polish Philology in practice" - Specialization for teaching Polish teachers

Details
Code SP-SNDP
Organizational unit Institute of Applied Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours piątek, godz. 12.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 15.00
(od 1 lipca do 6 września)
czwartek, godz. 11.30 – 15.30
piątek, godz. 10.00 – 14.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 28.09.2019 23:59)

Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku nauczycielskim są skierowane do wszystkich chcących uzupełnić swe dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela-polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz zaznajamiające z postępem badań literaturoznawczych i językoznawczych, wreszcie z zagadnieniami organizacyjnymi i prawnymi towarzyszącymi pracy nauczyciela w szkole.

Kandydaci

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków polonistycznych szkół wyższych, którzy w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a którzy chcą albo utrzymać pracę w zawodzie nauczyciela, albo ją podjąć. Słuchaczami studiów mogliby być także posiadacze stopnia licencjata w zakresie polonistyki, którzy, będąc w podobnej sytuacji, chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w szkole podstawowej. Studia są ponadto adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo pragnących uzupełnić i udoskonalić swą wiedzę szczególnie w zakresie nowoczesnych metod i środków dydaktycznych oraz w zakresie wiedzy merytorycznej pogłębiającej stan wykształcenia i umiejętności nauczyciela, a także zaznajamiających ich z najnowszymi zjawiskami literackimi, które nie były przedmiotem ich studiów. W ten sposób studia będą pomocne szczególnie w rozwijaniu wiedzy na temat współczesnych zjawisk literackich a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia takie będą dla takich słuchaczy formą doskonalenia potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i do awansu zawodowego.

Opis studiów

Program studiów

Psychologia rozwojowa
Pedagogika
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów
Metodyka języka polskiego w liceum
Psycholingwistyka
Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu
Podręczniki, programy szkolne i organizacja oświaty
Technologie multimedialne w pracy nauczyciela
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Emisja głosu, Praktyczna stylistyka
Praktyki nauczycielskie.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz., mgr Ewa Kozłowska, dr Tomasz Wroczyński, dr Joanna Frużyńska, dr Michał Friedrich.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty lub w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne.

Absolwenci

Absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu „język polski” w szkole podstawowej, gimnazjum i

liceum.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

5 100 zł (1 700 zł za semestr)