This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies "School of Champions. Studies Technik writing and presentation of the Literary Text "

Details
Code SP-SM
Organizational unit Institute of Polish Literature
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa,
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 25
tel. 0 22 55 21 020
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/szkola-mistrzow/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Studia działają pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:
- zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów,
- uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie,
- zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego,
- przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej,
- zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych,
- przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, performance i happening oraz rozmowa.
 - umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego,
- zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej),
- przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej,
- zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej,
- zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych i pogranicza sztuk,
 - zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego,
- przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.
Na zakończenie każdej edycji studiów jednostka organizuje wydanie (wyłonionej w drodze konkursu) książki jednego ze słuchaczy kierunku.

Kandydaci

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka literacka, Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka rozmowy, Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk, Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, dr Roman Bromboszcz, dr Jacek Głażewski, dr Żaneta Nalewajk-Turecka, dr Dawid Maria Osiński, dr Agnieszka Wnuk, dr Michał Larek, dr Anna Tenczyńska, Adam Bauman, Janusz Drzewucki, Andrzej Ferenc, Piotr Matywiecki, Iwona Smolka, Jerzy Sosnowski i inni.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu Techniki pisarskie odbywać się będzie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach, podstawa zaliczenia przedmiotu Prezentacja tekstu literackiego to przedstawienie prezentacji zadanej przez prowadzących podczas zajęć, zaliczenie przedmiotu Tradycja literacka odbywać się będzie w trybie egzaminacyjnym, warunek zaliczenia przedmiotu Współczesne życie literackie to obecność na zajęciach.

Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (około 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Absolwenci

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które pozwolą nadać jego artystycznym i organizacyjnym projektom jak najlepszą formę. Mamy nadzieję, że wśród absolwentów - obok kompetentnie zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury - znajdą się przede wszystkim przyszli pisarze, którym udział w zajęciach pomoże w wykrystalizowaniu się zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej oraz ścieżki działania w życiu literackim.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wzór na stronie studiów), kwestionariusz osobowy (wzór na stronie studiów), odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.

Opis rekrutacji

Rekrutacja ma charakter konkursowy.
Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) - próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego.
Etap drugi: komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie z procedurą Regulaminu Studiów Podyplomowych UW.
b) Kryteria oceny nadesłanych prac:
- w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja,
- w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja,
- w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.

Czesne

5 000 PLN za rok.