This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate studies "Specialist in rehabilitation management"

Details
Code SP-REH
Organizational unit Institute of Social Policy
Field of studies rehabilitation management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, sekretariat Instytutu Polityki Społecznej, I piętro, pok. 110
Office opening hours 9.00-15.00
WWW address https://www.politykaspoleczna.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (24.05.2019 00:01 – 26.06.2019 23:59)

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego. 

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować kandydaci z województw: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

Harmonogram rekrutacji:

ETAP I

Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irk.oferta.uw.edu.pl/: 24.05. - 26.06.2019 r.

Złożenie/nadesłanie kompletu dokumentów w terminie: 27.05. - 27.06.2019 r.  (w dniu 21.06 biuro nieczynne) 

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Organizatora przyjmującego dokumenty),
 • curriculum vitae (CV) - preferowany szablon CV Europass,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych - motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją
 • oświadczenie o zamieszkaniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnoisprawnością, osobami starszymi, chorymi - w liczbie maksymalnie 5 dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, I piętro, pokój 110 w poniedziałki w godzinach 10.00-16.00, środy 15.00-16.00 oraz piątki w godzinach 9.00-13.00
oraz
– w pokoju nr 102 w Gmachu Audytoryjnym, Krakowskie Przedmieście 26/28 w godzinach poniedziałki w godzinach 16.00-19.00, środy 16.00-19.00, tel. 22 55 22 923
[w dn. 27.06.2019 r. dokumenty można składać w godz. 10-16]

lub
przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. 

Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów albo telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kandydata.

ETAP II

06.07.2019 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania testu: AULA Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 69, parter, 00-927 Warszawa, godzina 11.00.   

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji będzie przekazana kandydatom e-mailem w dniu 12 lipca 2019 r..

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 40 kandydatów) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach 13 i 15 lipca 2019 r.: 

Kandydat otrzyma informację o dniu, wyznaczonej godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby zakwalifikowanych kandydatów po przeprowadzeniu całej rekrutacji, Organizator przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

Zakończenie rekrutacji i wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia podyplomowe "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" planowane jest na 20 września 2019 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. 

Celem realizacji studiów podyplomowych 

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów

2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Moduł Seminarium

Wykładowcy 

psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.