This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies: Preparing to teach English in Kindergarten and Classrooms I-III

Details
Code SP-PiK1-3
Organizational unit Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Field of studies English Language Teaching, Early and Pre-school Education
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 50
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 4,
00-497 Warszawa, pokój 314, III piętro
tel. 0 22 55 31 336
ukknja@uw.edu.pl
Office opening hours Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty w terminach zjazdów 10.00-14.00
WWW address http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 21:30 – 31.08.2019 23:59)

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, zarówno dzięki kształceniu językowemu obejmującemu ten poziom nauczania oraz wspierającym je przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą problematykę edukacji małego dziecka.
Studia maja charakter doskonalący, umożliwiają przyszłym i obecnym nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego rozwijanie/pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych.
Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i innych alternatywnych formach edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczycielskiego.

Kandydaci

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra oraz dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne. 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 90 godzin praktyk, 60 pkt. ECTS. W programie zajęcia z zakresu m.in. kompetencji językowych, metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego, nowoczesnej metodyki pracy pedagogicznej, wiedzy o różnojęzyczności, literaturze dzicięcej krajów danego obszaru językowego (anglosaskich). 

Wykładowcy

Studia są prowadzone przez teacher trainers - wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich Centrum.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych.
Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola/szkoły. Tak więc absolwent studiów podyplomowych:
- jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dotyczące nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
- potrafi: współpracować z dziećmi, z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym dzieci i uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych,
- potrafi podejmować zadania edukacyjne wykraczające poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej,
- potrafi samodzielnie tworzyć i weryfikować projekty własnych działań dydaktycznych i wychowawczych oraz podejmować działania upowszechniające wzory dobrej praktyki pedagogicznej,
- kieruje własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmuje się doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami,
- posługuje się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.


Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunkujący pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego to co najmniej C1 ESOKJ.

Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i innych alternatywnych formach edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela jezyka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

  1. Rejestracja w systemie IRK (irk.podyplomowe.uw.edu.pl), gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.
  2. Po upływie terminu rejestracji internetowej, w terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- życiorys wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia oraz oryginał do wglądu

dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne 

- jedno zdjęcie

- kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego (C1) oraz oryginał do wglądu (Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową)

 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje kierownik UKKNJA. 
W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 decyzja o przyjęciu na studia następuje dodatkowo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

4 500 PLN (I semestr - 1500 PLN, II semestr - 1500 PLN, III semestr - 1500 PLN)