This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Theatre Pedagogy

Details
Code SP-PTEATR
Organizational unit Institute of Polish Culture
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 4 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 1
tel. 0 22 55 20 324, 0 22 55 24 506, 0 22 55 20 884
Office opening hours Od wtorku do czwartku 9.00-14.00
WWW address http://ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (17.06.2019 00:01 – 09.09.2019 23:59)

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która  stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o szeroko rozumianą perspektywę kulturoznawczą oraz o szereg praktycznych umiejętności podejmowania własnych inicjatyw teatralnych. Pracownik różnego rodzaju, publicznych i pozarządowych instytucji kultury lub osoba zainteresowana pracą o takim charakterze.

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowany zdobyciem umiejętności inicjowania projektów teatralnych w swoim środowisku.

Opis Studiów

Program studiów

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy Zakładu Teatru i Widowisk w IKP UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, a także wybitni praktycy kultury pracujący na co dzień m.in. w: Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, Stowarzyszeniu Teatralnym Chorea, Stowarzyszeniu Opowiadaczy Historii „Studnia O.”.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, zjazdy co 2 tygodnie

Zaliczenia

Zaliczenia na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa, prac pisemnych, egzaminów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, wypełniony kwestionariusz osobowy, życiorys, podanie do Dyrektora Instytutu Kultury Polskiej, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, 3 zdjęcia.

Kandydaci proszeni są o:

  • wgranie na swoje konto w IRK (zakładka: wykształcenie) skanu dyplomu ukończenia studiów magisterskich

  • wypełnienie elektroniczne i wydrukowanie wygenerowanych przez system IRK (moje konto - zakładka: zgłoszenia rekrutacyjne) dokumentów: (1) kwestionariusz osobowy, (2) życiorys, (3) podanie o przyjęcie na studia oraz (4) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności,

  • dostarczenie wydrukowanych dokumentów oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich i 3 zdjęć osobiście lub pocztą tradycyjną

Opis rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna.

Czesne

1200 PLN za semestr

4800 PLN za studia