This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Forensic Psychology

Details
Code SP-PS-PS
Organizational unit Faculty of Psychology
Field of studies Psychology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
sadowa@psych.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, od 1 lipca do 10 września w weekendy nieczynne
WWW address http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 05.10.2019 23:59)

Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego. Mają na celu poszerzenie oraz uaktualnienie wiedzy teoretycznej, dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości. Studia pozwalają także nabyć i udoskonalić umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego, niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz przygotowują do innych zadań psychologa sądowego.

Tematyka zajęć została zaplanowana tak, by dostarczyć uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształcenia umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych.

Kandydaci

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości lub zainteresowanych taką współpracą.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów składa się z trzech bloków: Podstawowa wiedza teoretyczna, Problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa, Podstawy prawne opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.

Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych, Wybrane problemy zaburzonych rodzin, Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego, Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. UW dr hab. Barbara Tryjarska, dr Maria Gordon, dr Olga Kriegelewicz, dr Marta Porębiak, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr hab Joanna Radoszewska, dr n. med. Radosław Tworus, mgr Urszula Cur, dr Alicja Czerederecka, mgr Ewa Wach, mgr Maria Keller-Hamela.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Całość studiów będzie zaliczana na podstawie ocen z egzaminu pisemnego (podzielonego na 2 części), obejmującego większość przedmiotów z programu studiów oraz zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa studiów będzie ustalana na podstawie średniej ważonej z ocen z egzaminu i zaliczeń.

Absolwenci

Absolwent powinien charakteryzować się:
-
znajomością współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej patologii społecznej i mechanizmów zaburzeń zachowania,

- umiejętnością stosowania metod diagnozy adekwatnych do specyfiki ekspertyzy sądowej,
- umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce diagnostycznej,
- znajomością podstawowych regulacji prawnych, dotyczących pracy psychologa jako biegłego sądowego,
- umiejętnością dostrzegania ograniczeń możliwości diagnostycznych i podstawowych dylematów etycznych w praktyce psychologa sądowego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, życiorys i dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu czynności zawodowych psychologa.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.

W przypadku trudności z udokumentowaniem doświadczenia zawodowego lub wątpliwości kierownika studiów kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie.

Czesne

6 300 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 3250 PLN = 6500 PLN
4 x 1675 PLN = 6700 PLN