This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies "Glottodidactics Polish Language - Teaching Polish as a Foreign Language"

Details
Code SP-POLGLOT
Organizational unit Faculty of Polish Studies
Field of studies Philology, Applied Linguistics - Translation Studies - Methodology of Foreign Language Teaching
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 36
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (wejście ul. Krakowskie Przedmieście 32)
tel. 0 22 55 21 530, 0 22 55 21 533 Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Centum "Polonicum"
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://www.polonicum.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą.

Kandydaci

Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Piotr Garncarek, dr Piotr Kajak, dr Magdalena Stasieczek-Górna, dr Aleksandra Święcka, mgr Anna Domańska, mgr Ewa Kozłowska, dr Maria Kuc.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co najmniej co 2 tygodnie

Zaliczenia

Testy zaliczeniowe, egzamin końcowy. Do uzyskania dyplomu niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.

Absolwenci

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego, życiorys zawodowy.
Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (zapisanie się na studia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty za I sem. studiów)

Czesne

4 000 PLN za rok nauki