This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in Early English Language Teaching

Details
Code SP-PE-WNJAN
Organizational unit Faculty of Education
Field of studies Education, Early English Language Teaching
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Duration 3 semestry
Recruitment committee address ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa
tel. 22 55 308 28
e-mail: b.dobrowolska@uw.edu.pl
Office opening hours Soboty zjazdowe godz. 10.00-13.00
WWW address http://www.pedagog.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

  Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i merytoryczne słuchacza do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas studiów słuchacz zdobędzie specjalistyczną wiedzę językową (moduł rozwoju kompetencji z języka angielskiego) i metodyczną (dotyczącą nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji oraz kształcenia dwujęzycznego), jak również będzie miał możliwość odbycia praktyk w najlepszych placówkach uczących języka angielskiego na wczesnych etapach edukacji.   

Kandydaci

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra oraz dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne. Studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej chcących uzupełnić swoje wykształcenie o możliwość prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego pozwalający na uczestnictwo w zajęciach: co najmniej B1+/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Osoby posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 przyjmowane są bez dodatkowej rekrutacji, pozostałe osoby obowiązuje krótka rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca ocenić, czy kandydat będzie rozumiał zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Opis Studiów

Program Studiów

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Program studiów (350 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wybrane metody i techniki pracy z małymi dziećmi; Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL); Metodyka nauczania języka angielskiego; Fonetyka praktyczna; Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego;  Lektorat z języka angielskiego;  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Wykorzystanie literatury i dramy w nauczaniu języka.

Tylko u Nas - jedyna w Polsce placówka wyspecjalizowana w metodyce łączenia nauczania języka angielskiego i treści przedmiotowych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – szeroko rozumianej jako Edukacja Dwujęzyczna.

Lektorat z języka angielskiego (100 godz.), nie tylko przygotowuje do przystąpienia do egzaminu znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub B2 (wedle zaawansowania językowego studenta), np.: FCE lub CAE, ale także doskonali posiadane już kompetencje u słuchaczy posiadających świadectwo znajomości języka na poziomie C1.

Wykładowcy

   Kadra naukowa prowadząca studia to nie tylko doskonali metodycy i wysoko cenieni wykładowcy akademiccy UW, ale także w dużej części praktycy pracujący z dziećmi od wielu lat, co zapewnia praktyczne przygotowanie do pracy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie portfolio studenta.

Absolwenci

Absolwent  studiów zdobędzie rozbudowany teoretyczny i praktyczny warsztat kompetencji potrzebnych do nauczania języka angielskiego, z  uwzględnieniem specyfiki nauczania we wczesnych etapach edukacji oraz edukacji dwujęzycznej. Zajęcia będą dotyczyły m. in. wykorzystania w pracy z dziećmi najnowszych trendów w metodyce nauczania języków obcych z uwzględnieniem ICT, nauczania dwujęzycznego łączącego w sobie zalety nauczania języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej/przedszkolnej (z ang. CLIL), wykorzystania teorii inteligencji wielorakich i wieloaspektowego podejścia do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci w nauczaniu języka angielskiego, przygotowania do prowadzenia zajęć językowych i organizacji pracy podczas lekcji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza pomocy dydaktycznych.              

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i posiadania przygotowania pedagogicznego, kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (jeżeli kandydat posiada taki certyfikat), 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów. (Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu).    

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń dla osób posiadających certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według ESOKJ, pozostałe osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną – limit miejsc ograniczony!

Prowadzący studia zastrzega sobie prawo do decyzji o uruchomieniu studiów po zebraniu się grupy kandydatów nie mniejszej niż 25 osób.

Czesne

4 500 PLN (1 500 PLN za jeden semestr)