This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate "Art" (Plastic)

Details
Code SP-PE-SZTUKA
Organizational unit Faculty of Education
Field of studies Education, Art (Plastic)
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 30
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa
WWW address http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do nauczania plastyki i innych form aktywności plastycznej (domy kultury, świetlice, szkoła podstawowa - nauczyciel drugiego przedmiotu). 

Kandydaci

Kandydat powinien mieć ukończone studia licencjackie lub magisterskie.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty twórcze (450 godzin, 60 punktów ECTS) i składa się z 2 bloków: merytorycznego i metodycznego.

Blok merytoryczny obejmuje następujące przedmioty: wiedzę z historii sztuki i ogólnej wiedzy o sztuce (zajęcia z historii sztuki realizowane są we współpracy z Muzeum Narodowym w salach Muzeum) oraz zajęcia warsztatowe z: rysunku, malarstwa, grafiki, grafiki komputerowej na tabletach graficznych, rzeźby oraz zajęć zintegrowanych z elementami pracy i techniki. 

Blok metodyczny oprócz zajęć z metodyki nauczania plastyki obejmuje wykłady i ćwiczenia z projektowania zajęć plastycznych i zintegrowanych oraz wiedzę z zakresu psychologii zainteresowań i twórczości.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Henryk Depta, prof. UW dr hab. Krystyna Pankowska, dr Mariusz Samoraj, dr Marta Leszczyńska oraz artyści plastycy - metodycy: mgr Adam Malinowski, mgr Iwona Walczyna-Drygalska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenie i zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych zadań i prac z głównych przedmiotów metodycznych.

Absolwenci

Absolwent posiada niezbędną wiedzę ogólną: z zakresu estetyki, historii sztuki, psychologii twórczości, o stadiach rozwojowych dziecka.
Zna podstawowe techniki rysunku, malarstwa, grafiki, grafiki komputerowej oraz form przestrzennych i ceramiki. Wie jakie trudności musi pokonać uczeń wykonując określone prace.
Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania plastyki w szkole podstawowej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w IRK.

Czesne

5 400 PLN (1 800 PLN za jeden semestr)