This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Pedagogy for teachers without professional training

Details
Code SP-PE-PEDNA
Organizational unit Faculty of Education
Field of studies Education, Pedagogy for teachers without professional training
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 50
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 310
tel. 22 55 308 65
m.skowronska@uw.edu.pl.
Office opening hours Środy i piątki 17.00-19.00
WWW address http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest zaznajomienie kandydatów na nauczycieli z podstawami teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych, praktyką funkcjonowania tych instytucji oraz podstawowymi metodami budowania warsztatu nauczyciela.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (395 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz 150 godzin praktyk, 61 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychologia dla nauczycieli, Problemy społeczno-wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży a przemiany kultury, kultura młodzieżowa, Trening wychowawczy, Wybrane elementy prawa dla nauczycieli, Szkoła, oświata i polityka edukacyjna, Podstawy dydaktyki, kultura szkoły, Ocenianie w szkole, Technologia informacyjna, Dydaktyki przedmiotu i dydaktyki obszaru przedmiotowego, Praktyki pedagogiczne.
Program zgody z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Roman Dolata, prof. UW dr hab. Anna Zielińska, dr hab. Marek Piotrowski, dr Anna Frindt-Bajson, dr Monika Jakubowska, dr Aleksandra Piotrowska, dr Piotr Zańko, mgr Monika Werwicka.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Wieczorowy, zajęcia odbywają się w środy i piątki 17.00-20.00.

Zaliczenia

Zaliczeniowe prace pisemne z przedmiotów: Szkoła, oświata i polityka edukacyjna, Trening wychowawczy, Ocenianie w szkole, Kultura szkoły, Dydaktyka wybranego przedmiotu. Zaliczenie innych przedmiotów na podstawie obecności słuchaczy i aktywności na zajęciach. Zajęcia prowadzone w szkołach na podstawie samodzielnie skonstruowanych programów, praca dyplomowa prezentująca wyniki własnych badań i analiz.

Absolwenci

Absolwentem jest nauczyciel przygotowany do rozpoczęcia pracy w szkole, zdolny do realizacji zadań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, który potrafi pogłębiać i poszerzać swoje kwalifikacje korzystając z badań naukowych, własnych doświadczeń, we współpracy z innymi nauczycielami, przestrzegający zasad etyki zawodowej, otwarty, refleksyjny i odpowiedzialny za podejmowane działania. Potrafiący współpracować w zespole, z rodzicami uczniów i społecznością lokalną.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w IRK. Warunkiem podjęcia studiów jest złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu rejestracji.

Czesne

6 000 PLN ( 2 000 PLN za jeden semestr )