This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate education of Evidence Law, Forensic Science and related sciences

Details
Code SP-PDKiNP
Organizational unit Center for Forensic Science University of Warsaw
Field of studies Law, Forensic Science
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 50
Admission limit 100
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa, pokój 104 A
tel. 0 22 55 41 105, faks 0 22 55 41 106
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://www.cns.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Jedyny w Polsce program studiów podyplomowych obejmujących interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną (warsztaty, laboratoria, symulacje oględzin miejsca zdarzenia, symulacje przesłuchań) z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych

Kandydaci

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów kierunków prawnych, przyrodniczych lub technicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Opis studiów

Program studiów:

1. Wprowadzenie do nauk prawnych oraz do nauk ścisłych wykorzystywanych w kryminalistyce:
2. Zagadnienia prawne:- Problematyka dowodu naukowego; Dowód z opinii biegłego; Wykorzystanie dowodów w procesie;
3. Współczesne nauki sądowe:- Wyzwania dla współczesnych nauk sądowych; Zarządzanie laboratorium kryminalistycznym;
4. „Klasyczne” kryminalistyczne metody badawcze: - Daktyloskopia; Mechanoskopia; Badania dokumentów oraz pisma ręcznego; Badania broni palnej; Antropologia sądowa; Archeologia sądowa; Analiza śladów krwawych; Badania śladów popożarowych;
5. Psychologia sądowa:- Psychologia pamięci; Psychologia kłamstwa; Udział psychologa w postępowaniu przed sądem;  Profilowanie kryminalne;
6. Biologia sądowa:  Wprowadzenie do metod identyfikacji biologicznej; Entomologia sądowa; Toksykologia sądowa; Palinologia sądowa;
7. Fizyka i Chemia sądowa: - Fizyko-chemiczne metody identyfikacji; Techniki identyfikacyjne (mikroskopia elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA), mikroskopia elektronowa; Badania antydopingowe; Fizykochemiczna analiza autentyczności dzieł sztuki;
8. Genetyka Sądowa
9. Oględziny miejsca zdarzenia: - Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia; Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki;
10. Medycyna Sądowa;
11. Nowoczesne technologie: Informatyka śledcza; Biały Wywiad; Internet of Things; Zagadnienia przeciwdziałania terroryzmowi; GIS; Analiza Kryminalna;

Przewidujemy przeprowadzenie całodniowych warsztatów oględzinowych opartych o metodykę prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW zajęć warsztatowych znanych jako „CSI: Warsaw”
 

Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są m.in.:

 • ·         Prof. dr hab. Andrzej Pacut (Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego Politechniki Warszawskiej);
 • ·         Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski (Wydział Biologii UW); - nie prowadzi zajęć
 • ·         Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW);
 • ·         Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW);
 • ·         Prof. dr hab. Jarosław Moszczyński (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olszynie);
 • ·         Prof. dr hab. Piotr Dyczek (Instytut Archeologii UW)
 • ·         Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Prof. dr hab. Piotr Węgleński (Wydział Biologii UW),
 • ·         Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Prof. dr hab. Zenon Janas (Wydział Fizyki UW),
 • ·         Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW),
 • ·         Dr hab. Inż. Jolanta Borysiuk (Wydział Fizyki UW);
 • ·         Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW),
 • ·         Dr hab. Dorota Kwiatkowska (Państwowy Instytut Badawczy);
 • ·         Dr Małgorzata Toeplitz Winiewska (Wydział Psychologii UW),
 • ·         Dr Kacper Gradoń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Dr n. med. Marcin Fudalej (Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • ·         Dr Agnieszka Gutkowska (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Dr Agata Thannhauser (Wrocławski Uniwersytet Medyczny).
 • ·         Dr Aleksandra Tucholska-Lenart,
 • ·         Dr Dariusz Wilk (Wydział Prawa i Administracji UJ);
 • ·         Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • ·         Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW);
 • ·         Mgr Daniel Mańkowski (Wydział Prawa i Administracji UW);
 • ·         Mgr Kacper Choromański (Wydział Prawa i Administracji UW);
 • ·         Mgr Agata Thannhauser (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu);
 • ·         Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW);
 • ·         Mgr Janusz Janowski (Pracownia Skanerów 3D UW);
 • ·         Mgr Piotr Karasek (Wydział Prawa i Administracji UW);
 • ·         Mgr Marcin Górski (MISMap UW);
 • ·         Mgr Maciej Broniarz (Dział Sieci Komputerowych UW);
 • ·         asp. szt. Tomasz Kosonowski,
 • ·         Nadkom.Urszula Cur
 • ·         Insp. Paweł Rybicki,

Do wygłoszenia wykładów i przeprowadzenia warsztatów zapraszamy również sędziów, prokuratorów oraz ekspertów i specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny techniki i taktyki kryminalistycznej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

12 X / 13 X 2019
26 X / 27 X 2019
16 XI / 17 XI 2019
30 XI / 1 XII 2019
14 XII / 15 XII 2019
11 I / 12 I 2020
25 I / 26 I 2020
8 II / 9 II 2020
22 II / 23 II 2020
7 III / 8 III 2020
21 III / 22 III 2020
4 IV / 5 IV 2020
18 IV / 19 IV 2020
9 V / 10 V 2020

Terminy "rezerwowe":

23 V / 24 V 2020
6 VI / 7 VI 2020

 Zaliczenia

Zaliczenie zajęć na podstawie aktywności uczestników w formie wybranej przez prowadzących, zaliczenie całych studiów na podstawie pisemnej pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce.

Absolwent zna i w sposób pogłębiony rozumie:
- znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk;
- relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk ścisłych i przyrodniczych;
- metodologię badań wykorzystywaną w danych dziedzinach kryminalistyki;
- terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu oraz nauk pokrewnych
- znaczenie człowieka jako podmiotu badań kryminalistycznych;
- fundamentalne zasady identyfikacji człowieka w kontekście zastosowania metod nauk przyrodniczych i ścisłych w kryminalistyce;
- zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych;
- potrzebę uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki, stosując przy takiej ocenie wiedzę z zakresu nauk: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychologicznych i prawnych;
- ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i ich badania;
- potrzebę formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz współpracy w tym zakresie z ekspertami z obszarów nauki;
- potrzebę rzetelnego prowadzenia badań kryminalistycznych oraz uczciwego pełnienia funkcji zawodowych;
- zasady etyczne nauk sądowych;
Absolwent posiada wiedzę o:
- dyscyplinach nauk wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną;
- wykorzystywanych współcześnie technikach kryminalistycznych;
- różnorodnych metodach wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych;
- współczesnych metodach identyfikacji człowieka;
- prawnej implementacji zgromadzonego materiału dowodowego na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym;
- analizowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych, fizycznych mających znaczenie w praktyce wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów pochodzących z przestępstwa;
- psychologicznych aspektach popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom;
- podstawach informatyki stosowanych w kryminalistyce;
Absolwent potrafi:
- wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych do rozwiązywania i interpretowania zadań i zagadnień kryminalistycznych strategii i taktyk efektywnego postępowania;
- bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu nauk ścisłych;
- formułować wersje kryminalistyczne na różnym poziomie uszczegółowienia;
- przeprowadzić czynności wykrywacze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne na dowodach kryminalistycznych, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, posługując się prawidłową terminologią dyscyplin pokrewnych.
- komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar;
- wykonywać podstawowe polecenia dotyczące zabezpieczania i badania śladów mając na względzie metodologiczną poprawność ich zabezpieczania i badania;

Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu, 2 zdjęcia (format do dowodu osobistego lub legitymacji), podanie o przyjęcie na studia, decyzja o przyjęciu na studia, umowa o odpłatności za studia, deklaracja ponoszenia kosztów odpłatności (wydruk z systemu IRK wypełniony automatycznie po uzupełnieniu informacji podstawowych o kandydacie i wstępnej kwalifikacji), dowód wpłaty czesnego.

Opis rekrutacji

Kandydaci składają dokumenty (wydrukowane z systemu IRK po zakończeniu rekrutacji, po pozytywnej weryfikacji studenta) w Centrum Nauk Sądowych UW (osobiście lub za pośrednictwem poczty), decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o złożenie całej dokumentacji :

I tura      od  16 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

II tura     od 2 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

III tura    do 22 października 2019

 

Czesne

Studia są płatne.

Czesne wynosi:

 • 4100 PLN, przy wpłacie jednorazowej do 22.10.2019;
 • 2 x 2200 PLN, czesne w 2 ratach (pierwsza do 22.10.2019, druga do 16.02.2020);
 • 4 x 1200 PLN, czesne w 4 ratach (pierwsza do 22.10.2019, druga do 29.12.2019, trzecia do 16.02.2020, czwarta do 01.05.2020)

Dane do przelewu:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych Imię i Nazwisko Słuchacza

Nr rachunku 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem:

pod numerem telefonu (022)5541105

oraz przez e-mail: gk@biol.uw.edu.pl