This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate education of the environmental protection

Details
Code SP-OS
Organizational unit Faculty of Biology
Field of studies Biology, Environmental Protection
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 21
Admission limit 30
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa, pokój 404A
tel. 0 22 55 41 404
e-mail: psos@biol.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
WWW address http://www.biol.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

 

Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska dedykowane są osobom zainteresowanym lub związanym zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania aktualnych problemów związanych z Ochroną Środowiska poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie szeroko pojętych nauk przyrodniczych, monitorowania i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z rozwojem cywilizacji oraz zdobywanie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych - licencjackich i magisterskich zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

W szczególności pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracy (w tym dużych koncernów) odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony środowiska, a także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (210 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój, Ekologiczne podstawy ochrony środowiska, Systemy zarządzania środowiskiem, Zagrożenia pedosfery, Gatunki inwazyjne, System informacji geograficznej (GIS), Ekotoksykologia, Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych, Analityka w monitoringu i ochronie środowiska - m.in. zajęcia laboratoryjne, Technologie oczyszczania ścieków - zajęcia terenowe, Gospodarka odpadami, Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe - zajęcia seminaryjne, Technologie przetwarzania odpadów - m.in. zajęcia terenowe, Promieniowanie jonizujące w środowisku i nanotechnologie, Bioremediacja środowiska, Fitoremediacja, Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, Prawne aspekty ochrony środowiska, Organizmy genetycznie modyfikowane w środowisku przyrodniczym, Aplikowanie o środki na ochronę środowiska, Edukacja ekologiczna społeczeństwa - zajęcia seminaryjne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Symonides; prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka; dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW; dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW; dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW; dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW; dr Monika Asztemborska; dr Takao Ishikawa; dr hab. Iwona Jasser; dr Alina Gerlee; dr Piotr Golec; dr Dorota Korsak; dr inż. Iwona Kuczyńska; dr Monika Mętrak; dr Andrzej Mikulski; dr Barbara Pietrzak; mgr inż. Magda Gosk

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty, max. 3 razy w miesiącu.

Zajęcia terenowe odbywają się w 2 piątki, uzgodnione ze słuchaczami na początku roku akademickiego (w kwietniu lub maju)

Terminy zjazdów 2019/2020:

12,19,26 października;

16, 30 listopada;

7, 14 grudnia;

25 stycznia;

8, 29 lutego;

7, 21 marca;

4, 25 kwietnia;

9, 16, 23 maja;

6, 20 czerwca.

Zaliczenia

W obowiązku wykładowcy danego przedmiotu jest poinformowanie słuchaczy o formie zaliczenia: (sprawozdanie, projekt, prezentacja, wykonanie określonego zadania w trakcie trwania zajęć oraz obecność). Wszystkie przedmioty zaliczane są na zal.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrony Środowiska otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnych w ochronie środowiska, organizacją ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej społeczeństwa. Zdobywa umiejętność zastosowania geograficznego systemu informacji GIS, a także aplikowania o środki na ochronę środowiska.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Ochrony Środowiska piszą pracę dyplomową z zakresu wybranej specjalności, często związaną ze swoją pracą zawodową. W pracy dyplomowej zobowiązani są uwzględnić najnowsze wyniki badań z danej dziedziny co przyczynia się do poszerzenia wiedzy i podwyższenia kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Zdobyta wiedza i umiejętności ukierunkują pracę absolwentów w swoich branżach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Mogą pracować w charakterze np.: specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, w Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Gminnych, inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami, konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów, diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń, propagatora ochrony środowiska w społecznościach.

Absolwent powinien rozumieć problematykę z zakresu ochrony środowiska w takim stopniu aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk, a więc z prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona kopia dyplomu, potwierdzona kopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie.

Opis rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów (po zakończeniu rekrutacji) oraz wniesienie opłaty czesnego za I semestr (2600 PLN). W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Czesne

5 200 PLN (możliwa jest płatność w II ratach, po 2 600 zł każda)

Terminy płatności:

7 października 2019 - całość/I rata

31 stycznia 2020 - II rata