This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in the Implementation of Sustainable Development of Metropolis and Local Innovations

Details
Code SP-NP-WZRI
Organizational unit Institute of Political Sciences
Field of studies Political Sciences
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 60
Duration 2 semesters
Recruitment committee address
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój -25 (poziom -1)
00-927 Warszawa
tel.: 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałki 17:00-19:00,
środy 16:00-18:00,
piątki 16:00-18:00,
soboty 9.00-13.00 (tylko w czasie zjazdów)
WWW address http://www.podyplomowe.inp.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

 

Dynamicznie rozwijające się miasta w Polsce powodują wzrost zapotrzebowania na specjalistów, którzy świadomi są wielości połączonych ze sobą problemów, generowanych dynamicznym rozwojem oraz ich specyfiki. Studia podyplomowe Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych dedykowane są w pierwszej kolejności urzędnikom samorządowym, radnym, działaczom społecznym i politycznym, aktywistom oraz lokalnym animatorom kultury. Stanowią odpowiedź na narastające, zapotrzebowanie na ukierunkowane wykształcenie w zakresie funkcjonowania miast i ich otoczenia.

Studia mają oryginalny, interdyscyplinarny charakter – pozwalają na zgłębienie problematyki metropolii z perspektywy funkcjonowania administracji, problemów ochrony środowiska, dylematów bezpieczeństwa, infrastruktury czy też lokalnego życia politycznego i kulturalnego.

 

Kandydaci

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy zrównoważonego rozwoju, Lokalna administracja publiczna, Zagospodarowanie i infrastruktura przestrzenna osiedli i miast, Ruchy miejskie, Bezpieczeństwo metropolii i społeczności lokalnych, Problemy kultury, mediów, i edukacji metropolitarnej, Gospodarka i finanse lokalne, Transport publiczny i logistyka metropolitarna, Wybory lokalne i procesy władcze, Problemy ochrony środowiska w przestrzeni metropolitarnej i lokalnej, Negocjacje i rozwiązywanie problemów społecznych, Warsztat specjalistyczny 1: wybrane kwestie społeczne, Warsztat specjalistyczny 2: wybrane kwestie gospodarcze, Warsztat specjalistyczny 3: wybrane kwestie związane z ochroną środowiska, Warsztat specjalistyczny 4: wybrane kwestie bezpieczeństwa, Warsztat specjalistyczny 5: wybrane kwestie kulturalne, Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab. Kazimierz Równy, dr hab. Ewa Marciniak, dr hab. Tomasz Kownacki, dr hab. Daniel Przastek, dr hab. Tomasz Słomka, dr hab. Krzysztof Tomaszewski, dr hab. Radosław Wiśniewski, dr Piotr Potejko, dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Egzaminy, zaliczenia na ocenę (zgodnie z programem studiów).

Absolwenci

Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej, unikatowej wiedzy. Praca dyplomowa będzie miała charakter projektu użytecznego w rozwiązaniach lokalnych.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów oraz umiejętności i wiedzę, które umożliwią mu zarówno karierę jak i satysfakcję z wprowadzanych w otoczeniu zmian.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynier lub magister), kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia w formacie 35 mm na 45 mm, oświadczenie o odpłatności za Studia Podyplomowe Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW, w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać je drogą pocztową na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. P25, 00-927 Warszawa.

Kandydat będzie zobligowany do przedstawienia eseju na temat wybranych problemów ustroju Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego. Wynik końcowy to liczba punktów od 0 do 30. W przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze zimowym postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w drugiej połowie września. W przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze letnim – w pierwszej połowie lutego.

Termin przesłania eseju w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni): 1.12.2018 – 2.02.2019.

Tematy esejów:

1. Podstawowe problemy etyki zawodowej w administracji publicznej.

2. System rządów w Polsce po 1997 roku: słabe i mocne strony.

3. Reformy samorządu terytorialnego po 1990 roku: czy i jak usprawniły rozwiązywanie problemów wspólnot lokalnych?

4. Zrównoważony rozwój w warunkach polskiego samorządu terytorialnego: moje doświadczenia, refleksje, postulaty.

Wybrana literatura:

Itrich-Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018

Itrich-Drabarek J. (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017

Materska-Sosnowska A., Słomka T. (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa,  Warszawa 2015

Słomka T., Materska-Sosnowska A. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.: ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

Wojtaszczyk K.A., Marciniak E.M., Jakubowski W. (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność,  Warszawa 2017

Prosimy wybrać tylko jeden temat eseju. Esej powinien mieć objętość 4-6 stron, czcionka: Times New Roman czcionka 12, wyjustowanie z obydwu stron.

Esej należy przesłać na adres: nauka.inp@uw.edu.pl

Decyzję o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan WNPiSM UW na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe dokumenty zwraca się kandydatowi.

Decyzje o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej, na adres wskazany do korespondencji.

Od decyzji, przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana WNPiSM UW.

Czesne

5 000 PLN