This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in Political Science, specialization: Knowledge Society

Details
Code SP-NP-PSNP-WOS
Organizational unit Institute of Political Sciences
Field of studies Political Sciences
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 90
Duration 3 semesters
Recruitment committee address
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, wejście B, pokój -25 (poziom -1)
00-927 Warszawa
tel.: 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałki 17:00-19:00,
środy 16:00-18:00,
piątki 16:00-18:00,
soboty 9.00-13.00 (tylko w czasie zjazdów)
WWW address http://www.podyplomowe.inp.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Celem kierunku jest zdobycie podstaw do nauczania przedmiotów nauczanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Słuchacz zdobywa wiedzę w wymiarze studiów nauczycielskich do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równoważnym.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Historia polityczna XX wieku, Instytucje europejskie, Nauka o polityce, Socjologia ogólna, Podstawy organizacji i zarządzania,  System ochrony praw człowieka, Polityka wewnętrzna UE, Służba cywilna, System polityczny w RP, Współczesna myśl polityczna.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, prof. dr hab. Anna Magierska, prof. dr hab. Izabella Malinowska, prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Daniel Popławski, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, prof. dr hab. Stanisław Sulowski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, dr hab. Krzysztof Pieliński, dr hab. Tomasz Słomka, dr Ryszard Grodzicki.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Egzaminy i zaliczenia.

Absolwenci

Absolwenci studiów specjalności Wiedza o Społeczeństwie uzyskują uprawnienia z zakresu nauczania przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Potrafią prowadzić zajęcia i warsztaty z tematyki studiów podyplomowych. Orientują się w podstawowych zagadnieniach związanych z tematyką przedsiębiorczości oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami społecznymi.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Studiów Podyplomowych Instytutu Nauk Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.

Opis rekrutacji

Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Czesne

1 900 PLN - I semestr
1 900 PLN - II semestr

1 200 PLN - III semestr