This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies for teachers in teaching a second subject: preparing to teach English (UKKNJA)

Details
Code SP-NDPJA
Organizational unit Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Field of studies English Language Teaching
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 30
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 4,
00-497 Warszawa, pokój 314, III piętro
tel. 0 22 55 31 336
ukknja@uw.edu.pl
Office opening hours Wtorki i piątki 13.00-17.00, sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)
WWW address http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 21:30 – 31.08.2019 23:59)

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z języka angielskiego.
Cele kształcenia związane są z nadrzędną funkcją studiów podyplomowych, jaką jest umożliwienie słuchaczom - tj. nauczycielom przedmiotu głównego zdobycia zarówno kompetencji, jak i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć) - tj. wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i na trzech etapach edukacyjnych polskiego systemu szkolnictwa.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (310 godzin oraz 60 godzin praktyk, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Dydaktyka Przedmiotowa, Kultura danego obszaru językowego, Literatura danego obszaru językowego, Gramatyka pedagogiczna, Technologie informatyczne, Fonetyka, Polityka oświatowa, Analiza doświadczeń nauczycielskich.

Wykładowcy

Studia są prowadzone przez teacher trainers - wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich Centrum. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Niestacjonarny-zaoczny, soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Poszczególne przedmioty w ramach modułów/segmentów słuchacze zaliczają poprzez test lub/i pracę projektową. Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych. W związku z tym ma przygotowanie:
- w zakresie danej specjalności nauczycielskiej tak aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować,
- w zakresie psychologii i pedagogiki tak aby wspierać wszechstronny rozwój uczniów i współpracować z innymi nauczycielami i rodzicami,
- w zakresie dydaktyki przedmiotowej tak aby skutecznie prowadzić zajęcia, rozbudzać zainteresowania poznawcze i rozwój intelektualny uczniów,                  - w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i wykorzystywania jej w nauczaniu przedmiotu.

Jest także przygotowany:
- do współpracy z uczniami, nauczycielami i środowiskiem rodzinnym ucznia,
- podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczania drugiego przedmiotu,
- weryfikowania własnych działań i upowszechniania dobrej praktyki pedagogicznej,
- kierowania własnym rozwojem zawodowym,
- posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.


Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego to co najmniej C1 wdług Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

  1. Rejestracja w systemie IRK (irk.podyplomowe.uw.edu.pl), gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.
  2. Po upływie terminu rejestracji internetowej, w terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- życiorys wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia oraz oryginał do wglądu

- jedno zdjęcie

kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego (C1) oraz oryginał do wglądu (Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa  kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową) 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje kierownik UKKNJA. 
W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 decyzja o przyjęciu na studia następuje dodatkowo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

4 500 PLN (I semestr - 1500 PLN, II semestr - 1500 PLN, III semestr - 1500 PLN)