This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Post-graduate education Microbiology, Hygiene, Environment - the Safety and the Quality in practice Industrial

Details
Code SP-MHS
Organizational unit Faculty of Biology
Field of studies Biology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 36
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa tel. 0 22 55 41 404
e-mail: psmhs@biol.uw.edu.pl l
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Celem studiów jest poznanie zasad oraz ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej. Program proponowanych studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową i są podyktowane wymaganiami stawianymi przy wytwarzaniu produktów leczniczych, kosmetycznych oraz spożywczych. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem oraz poznania nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych stosowanych w przemyśle.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilu biologiczno-chemicznym, poszukujący pracy, a także osoby związane zawodowo z proponowaną tematyką. Studia skierowane są szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (250 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Mikroorganizmy w środowisku, Laboratorium mikrobiologiczne - organizacja i zasady bezpiecznej pracy, Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, Higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością, Mikrobiologiczne metody badań produktów leczniczych, Monitoring higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym, Mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody, Bezpieczeństwo i jakość mikrobiologiczna żywności, Mikrobiologiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych, Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (GMP/GHP), Audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska, dr hab. Magdalena Popowska prof. UW, dr hab. Marta Wrzosek, dr Ewa Drozd, dr Magdalena Garbolińska, dr Renata Godlewska, dr Anna Grudniak, dr inż. Andrzej Herman, dr Dorota Korsak, dr Dorota Kulesza, dr Agnieszka Kwiatek, dr Jadwiga Marczewska,  dr Adrianna Raczkowska, dr Magdalena Szuplewska, dr Mateusz Wilk. dr Halina Wróblewska, mgr Robert Lasek, mgr Anna Skotnicka, mgr Anna Szymańska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 14 zjazdów w soboty i niedziele, od godz. 9:00 (max. do godz. 18:00)

Terminy zjazdów X EDYCJA / 2020:

11/12 stycznia, 1/2 lutego, 22/23 lutego, 14/15 marca, 4/5 kwietnia, 25/26 kwietnia, 16/17 maja, 6/7 czerwca, 5/6 września, 19/20 września, 10/11 października, 24/25 października, 7/8 listopada, 28/29 listopada, 12 grudnia (zakończenie roku)

Zaliczenia

Kryteria oceniania ćwiczeń i warsztatów to: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie sprawozdania z ćwiczenia/warsztatów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieobecności na zajęciach.

Wykłady oceniane są na podstawie: obecności, egzaminu pisemnego w formie testu.

Absolwenci

Absolwent Podyplomowych Studiów „Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wiedza:

Ma wiedzę na temat międzynarodowych standardów dotyczących jakości procesu wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz zna podstawowe akty prawne dotyczące tych zagadnień, Wykazuje znajomość zasad planowania analiz w zakresie analizy jakości, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych, Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowej mikroflory człowieka i mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zagrożeń płynących z zanieczyszczeń bakteryjnych, grzybowych oraz wirusowych w procesie produkcji, Ma szeroką wiedzę dotyczącą rozmieszczenia mikroorganizmów w środowisku, a także postrzegania środowiska jako źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w procesie produkcji, Zna zasady samodzielnego przeprowadzania badania czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz opracowywania wyników w formie raportów, Ma wiedzę o zasadach higieny produkcji oraz systemach monitoringu stanu sanitarnego pomieszczeń produkcyjnych, higieny procesów technologicznych oraz personelu, Ma poszerzoną wiedzę w zakresie nowych metod i technik diagnostycznych, wykorzystywanych do identyfikacji mikroorganizmów, Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat rodzajów audytów oraz zasad ich przeprowadzania, Zna zasady opracowywania i wdrażania GHP i GMP w praktyce przemysłowej, Wykazuje znajomość zasad opracowywania i wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w sektorze spożywczym.

Umiejętności:

Stosuje metody kontroli mikrobiologicznej środowiska wytwarzania produktów leczniczych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami farmakopei Europejskiej, norm ISO, rozporządzeń i dyrektyw UE, Wykazuje umiejętność przygotowywania dokumentacji laboratoryjnej oraz wymaganej od audytowanego laboratorium mikrobiologicznego, Potrafi tworzyć instrukcje i weryfikować procedury zapewniające skuteczne funkcjonowanie zasad higieny i czystości w procesie produkcji, Wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania procedur i instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie procesu przemysłowego w sektorze spożywczym, Wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń oraz monitorowania punktów kontrolnych w produkcji przemysłowej sektora spożywczego, Potrafi przeprowadzić audit systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznego zgodnie z normą PN-ENISO/IEC 17025

Kompetencje społeczne:

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów, Rozumie znaczenie monitorowania czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz docenia wagę nowoczesnych metod identyfikacji mikroorganizmów chorobotwórczych, Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne, Wykazuje odpowiedzialność za przeprowadzone badania mikrobiologiczne w oparciu o stosowane techniki i procedury badawcze, Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej, Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o zagrożeniach płynących z nieprzestrzegania zasad higieny produkcji oraz potrzebie kontroli mikrobiologicznej wyrobów leczniczych, spożywczych i kosmetycznych.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

W celu dokonania rejestracji na studia należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie zapisać się na wybrany kierunek.

Rekrutacja rozpoczyna się 2 września 2019. O przyjęciu kandydata na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane po akceptacji kandydata w systemie (od 30 września 2019).

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

Czesne

Czesne za studia wynosi 6 600 PLN (+ 30 zł opłata za świadectwo)
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (3 300 zł + 3 300 zł)