This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Literature and Book for Children and Youth towards the Challenges of Contemporary World

Details
Code SP-LiKDiM
Organizational unit Institute of Polish Literature
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa,
tel. 0 22 55 21 020
podyplom.uw@gmail.com
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/literatura-dla-dzieci-i-mlodziezy/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności związanych z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zainteresowań lekturowych dzieci i młodzieży. Projekt studiów zakłada wieloaspektowe ujęcie wiedzy o współczesnej literaturze i książce dziecięcej, ukazanie najważniejszych problemów z perspektywy literaturoznawczej i bibliologicznej, a także psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, socjologicznej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w literaturze światowej, z odwołaniem do efektów eksperymentalnych działań animujących czytelnictwo. Realizacja zakresu tematycznego zakłada uwzględnienie najnowszego stanu badań z danej dziedziny, a także położenie nacisku na zagadnienia mające zastosowanie praktyczne.

Kandydaci

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a także do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism. Powinny zainteresować osoby chcące uzupełnić dotychczasowe wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (150 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Adaptacje filmowe i serialowe; Antypedagogika w książkach dla młodych odbiorców; Baśń; Fantasy i fantastyka; Czytelnictwo dzieci i młodzieży; Klasyka poza stereotypami; Książka dziecięca pośród innych mediów - e-książki dla dzieci. Książka dziecięca w kulturze współczesnej; Literatura dla dzieci i młodzieży – przedmiot i metody badań; Literatura dla młodego odbiorcy jako lektura szkolna; Najnowsze tendencje rozwojowe światowej literatury dla dzieci i młodzieży; Pedagogika zabawy w pracy z książką; Praca z czytelnikiem w bibliotece; Proza inicjacyjna przełomu XX i XXI w.: trudny czytelnik, trudne tematy; Seminarium dyplomowe; Wielokulturowość literatury dziecięcej; Współczesna biblioteka dla niedorosłych; Współczesna ilustracja w książkach dla dzieci; Współczesna książka dla dzieci i młodzieży - edytorstwo; Współczesna poezja dla dzieci; Źródła informacji do problematyki literatury i książki dziecięcej.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Dorota Grabowska, dr Weronika Kostecka, dr Michał Zając, mgr Katarzyna Domańska, mgr Aleksandra Korczak, mgr Anna Mik, mgr Marta Niewieczerzał, mgr Joanna Olech, mgr Maciej Skowera.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczne, zjazdy sobotnie, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będzie ocena bieżącej aktywności studenta podczas zajęć oraz kontrola obecności.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, obejmującej napisanie recenzji wybranej książki dla dzieci lub młodzieży oraz opracowanie przykładowego księgozbioru przeznaczonego dla dzieci w wybranym wieku i pochodzących z wybranego środowiska.

Absolwenci

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych), a także nowoczesne trendy w edytorstwie książek dla młodego odbiorcy. Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa oraz zaznajomiony ze specyfiką nowoczesnej biblioteki dziecięcej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Kandydaci proszeni są o:

  • wgranie na swoje konto w IRK (zakładka: wykształcenie) skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • wydrukowanie wygenerowanych przez system IRK (moje konto - zakładka: zgłoszenia rekrutacyjne) dokumentów: (1) podania o przyjęcie na studia oraz (2) zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności, wypełnienie ich i dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną - przed zakończeniem rekrutacji (do 12.10.2019)

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

2 800 PLN