This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Interdisciplinary Postgraduate Studies in Translation and Interpreting (IPSKT)

Details
Code SP-IPSKT
Organizational unit Institute of Applied Linguistics
Field of studies Translations, Teaching Foreign Languages, Interdisciplinary Postgraduate Studies in Translation and Interpreting (IPSKT)
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction English, French, Spanish, German, Polish, Russian, Italian
Admission limit 180
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Dobra 55,
00-312 Warszawa, pokój 00.101
tel. 0 22 55 26 021, 0 22 55 26 033,
faks 0 22 55 26 032
Office opening hours Soboty zjazdowe 8.30-11.30
WWW address https://www.ils.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

 

 

Studia oferują zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Na studia planowane jest przyjęcie maksimum 20 osób w każdej grupie językowej. Przewiduje się utworzenie: 

3 grup angielskich,

2 grup niemieckich,

1 grupę francuską,

1 grupę hiszpańską,

1 grupę rosyjską oraz

1 grupę włoską.

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych, niekoniecznie filologicznych, z bardzo dobrą znajomością języka obcego (do wyboru: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (360 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Tłumaczenie poświadczone, Podstawy prawa polskiego, Podstawy prawa obszaru obcojęzycznego, Metodologia przekładu sądowego, Warsztaty przekładowe (pisemne i ustne), Warsztaty przekładowe CAT, Stylistyka polskiego języka prawa, Analiza obcojęzycznego dyskursu prawnego, Metodologia przekładu prawniczego.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą m.in. pracownicy naukowi UW, tłumacze przysięgli, prawnicy

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Pierwszy zjazd: 28 września 2019 r. Zjazdy odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów zostaną podane przed rozpoczęciem semestru na stronie www ILS.

Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy

Absolwenci

Profesjonalny tłumacz tekstów prawniczych, który w toku studiów nabył praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji specjalistycznej oraz potrafi wykorzystywać teoretyczne podstawy tłumaczenia poświadczonego, metodologii przekładu prawniczego oraz metodologii przekładu sądowego do wyboru i interpretacji strategii translatorskich w tłumaczeniu pisanych i mówionych tekstów specjalistycznych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oryginał dyplomu do wglądu, podanie o przyjęcie na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy i deklaracja wyboru języka. Wszystkie dokumenty należy wygenerować z systemu IRK i dostarczyć (osobiście lub pocztowo) podpisane do sekretariatu studiów w terminach:

 • II tura rekrutacji: 4-16 września, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 14:00, sekretariat ILS, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 00.101 (parter).

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi lub osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej, oprócz ww. dokumentów, składają dodatkowo:     

 • tłumaczenie poświadczone na język polski dyplomu ukończenia studiów;    
 • zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że dyplom ukończenia studiów na uczelni zagranicznej potwierdza ukończenie studiów wyższych i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie egzaminu pisemnego, którego celem jest ustalenie stopnia znajomości języka obcego wybranego spośród oferowanych w programie studiów, ocena predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu tłumacza oraz jego wiedzy ogólnej.

Egzamin wstępny w II turze rekrutacji odbędzie się we wtorek 17 września 2019 r., w godzinach 9:00-11:00, w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ul. Dobra 55). Egzamin polega na przetłumaczeniu 2 tekstów o tematyce ogólnej (1 tekstu na język polski, 1 tekstu na język obcy). Długość jednego tekstu ok. 1000-1200 znaków bez spacji, razem ok. 2000-2400 znaków bez spacji). Kandydaci przynoszą ze sobą dokument tożsamości i przybory do pisania. Żadne inne pomoce (słowniki, laptopy, telefony komórkowe, itp.) nie są dozwolone. Egzamin odbędzie się w sali 00.111 (parter). Przed egzaminem prosimy Kandydatów o zgłoszenie się do sekretariatu – pok. 00.101 (parter).

 

 

Decyzja o przyjęciu kandydata jest uwarunkowana pozycją kandydata na liście rankingowej wynikającą ze zsumowania puntów za:

 

 • egzamin wstępny,
 • motywację kandydata i jego doświadczenie zawodowe oceniane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie analizy kwestionariusza. 

 

Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 50. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy z każdej części postępowania rekrutacyjnego uzyskają min. 30%, czyli:

 1. Tłumaczenie pisemne z języka obcego na język polski: min. 6 punktów.
 2. Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy: min. 6 punktów.
 3. Ocena kwestionariusza osobowego: min. 3 punkty.

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc w danej sekcji językowej, do przyjęcia na studia rozpatrywani będą kandydaci, którzy nie spełnili powyższego wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów z każdej części postępowania rekrutacyjnego, przy czym uzyskanie przez kandydata 0 punktów za którekolwiek z dwóch ww. tłumaczeń wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego, tzn.:

 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który w ogóle nie przystąpił do tłumaczenia jednego z tekstów - kandydat ten otrzymuje z tej części egzaminu 0 punktów, oraz
 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który przetłumaczył tekst, lecz popełnił błędy, które po zsumowaniu dają wynik 0 punktów z tej części egzaminu.

 

Czesne

7 400 PLN