This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies New media in cultural heritage institutions

Details
Code SP-IN-NMIDK
Organizational unit Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 30
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa, pokój 306
tel. 22 552 02 26
Office opening hours Preferowany uprzedni kontakt mailowy: e-mail: m.paul@uw.edu.pl
WWW address http://www.wdib.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.07.2019 00:01 – 27.09.2019 23:59)

Studia obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie funkcjonowania różnorodnych typów instytucji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych mediów i współczesnych technologii informatycznych, rewolucjonizujących możliwości ekspozycyjne, a także formę dokumentacji i udostępniania oraz inwentaryzowania i digitalizacji zbiorów. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska pracowników instytucji dziedzictwa kulturowego, ich organizatorów, jak również rosnące wymagania odbiorców. Wśród wykładowców znaleźli się zarówno nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jak również doświadczeni praktycy, od lat związani z działalnością instytucji dziedzictwa kulturowego. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i konwersatoriów oraz zajęć terenowych w wybranych placówkach.

Kandydaci

Studia kierowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia, pracowników instytucji dziedzictwa kulturowego, muzeów, bibliotek, archiwów, instytucji edukacyjnych, szkół, agencji reklamowych, jak również dziennikarzy zajmujących się taką tematyką i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Historia instytucji dziedzictwa kultury, Funkcje instytucji dziedzictwa kultury, Prawo i etyka w działalności instytucji związanych z dziedzictwem kulturowym, Prawa autorskie, Tożsamość konkurencyjna instytucji dziedzictwa kulturowego, Gromadzenie i ewidencja zbiorów w instytucjach sektora GLAM, Technologie cyfrowe w dokumentacji i zarządzaniu zbiorami (digitalizacja i dokumentacja trójwymiarowa), Bezpieczeństwo- ochrona zbiorów i ludzi, Podstawy profilaktyki konserwatorskiej, Organizacja wystaw i prezentacji stałych i czasowych z wykorzystaniem nowych mediów, Instytucje kultury w nowych mediach, Promocja i kształtowanie wizerunku instytucji kultury oraz budowanie marki w oparciu o nowe media, Funkcje archiwalne i biblioteczne w instytucjach dziedzictwa kulturowego, Edukacja w instytucjach sektora GLAM, Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w instytucjach dziedzictwa kulturowego, Organizacja i zarządzanie w instytucjach dziedzictwa kulturowego- zarządzanie projektami, Kultura języka, Neuromuzeologia, Specjalizacje w instytucjach dziedzictwa kulturowego, Muzea wyznaniowe, Sztuka współczesna w sektorze GLAM, Komercja w instytucjach dziedzictwa kulturowego, Wolontariat w instytucjach dziedzictwa kulturowego, Instytucje partycypacyjne, Zajęcia terenowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Barbara Zybert, dr hab. Joanna Czernichowska, dr hab. Dorota Folga-Januszewska, dr hab. Marta Leśniakowska, dr hab. Piotr Majewski, dr hab. Robert Kotowski, dr hab. Hubert Kowalski, dr hab. Małgorzata Pietrzak, dr hab. Katarzyna Zalasińska, dr Zdzisław Dobrowolski, dr Dorota Grabowska, dr Tomasz Kędziora, dr Iwona Pugacewicz, mgr Jolanta Gomula, mgr Jacek Górka, mgr Paweł Jaskanis, mgr Donata Jaworska, mgr Aldona Modrzewska, mgr Krzysztof Sałaciński, mgr Robert Więckowski.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.00.

Zaliczenia

Egzamin lub zaliczenie na ocenę.

Absolwenci

Absolwent ma właściwe przygotowanie do wykonywania pracy w różnorodnych typach instytucji dziedzictwa kulturowego. Zna podstawy prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji z elementami wieloaspektowego zarządzania, ich zróżnicowane funkcje, historię i zmieniające się oczekiwania odbiorców, a także nowoczesne formy pracy z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i zdobyczy nauki. Zna również zasady organizacji wystaw i prezentacji, ich promocji, gromadzenia, konserwacji, inwentaryzacji i digitalizacji zbiorów z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych i zasad bezpieczeństwa. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach dziedzictwa kulturowego, jak również mogą stanowić podstawę do ubiegania się o awans zawodowy dla osób już pracujących. Z pewnością, pomocnym w tym będzie otrzymywany przez absolwentów certyfikat, potwierdzający zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz niezbędnej wiedzy w zakresie współczesnego funkcjonowania instytucji dziedzictwa kulturowego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce prowadzącej studia podyplomowe następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;
2) odpis dyplomu;
3) kserokopię dowodu osobistego;
4) adres korespondencyjny.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wydziału przy ul. Nowy Świat 69, pok. 306 lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa z dopiskiem "Studia podyplomowe - Nowe media i instytucjach dziedzictwa kulturowego".

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanego dalej „systemem IRK”, zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na studia. Decyzja o przyjęciu kandydatów na studia podejmowana jest na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń kandydatów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce prowadzącej studia podyplomowe następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;
2) odpis dyplomu;
3) kserokopię dowodu osobistego;
4) adres korespondencyjny

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:

1) zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
2) wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, obowiązującymi w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe

Szczegółowe warunki przyjmowania na studia, zasady odpłatności oraz termin i miejsce składania dokumentów podane zostaną do publicznej wiadomości przez kierownika studiów podyplomowych przed rozpoczęciem rekrutacji.

Czesne

3 300 PLN (za trzy semestry łącznie). Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty.

Dodatkowo: 30 PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów i 4 PLN za kartę słuchacza.