This is a test installation! It cannot be used to register for studies!
European Union
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies "Innovative Economy. The role of economic policy "

Details
Code SP-IG
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Economics
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 60
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 178,
Office opening hours Poniedziałki 12.00-16.00, środy i czwartki 12.00-16.00
w soboty zjazdowe 9.00-13.00
WWW address http://www.wne.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (23.10.2019 00:01 – 06.11.2019 23:59)

Dofinansowane studia podyplomowe są realizowane wspólnie z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej koncentrują się na problematyce ekonomicznego ujęcia innowacyjności. Głównym celem studiów jest wzrost wiedzy adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody i ograniczenia). 

Kandydaci

Oferta studiów skierowana jest do: 1) przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej (zwłaszcza osób zajmujących się problematyką innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, polityką przemysłową, fiskalną); 2) dziennikarzy zajmujących się tematyką ekonomiczną; 3) nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczających przedmiotów o tematyce ekonomicznej i pokrewnej; 4) innych osób zainteresowanych tematyką studiów i posiadających co najmniej dyplom studiów I stopnia.

Opis Studiów

Program studiów

Dofinansowane studia podyplomowe są realizowane wspólnie z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. Koncentrują się na problematyce ekonomicznego ujęcia innowacyjności. Słuchacze zyskają wiedzę o ekonomicznej teorii innowacji; roli państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki; wpływie różnych polityk publicznych na poziom innowacyjności gospodarki oraz metod ewaluacji polityk publicznych. Unikatowy plan studiów, formuła łącząca wykłady oraz zajęcia seminaryjne i warsztatowe, a także wydarzenia dodatkowe (konferencje) mają zachęcić słuchaczy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat wspierania innowacyjności gospodarki.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia podczas II edycji studiów odbywają się w ramach 16 zjazdów weekendowych w okresie 10.2018 - 06.2019.

Zaliczenia

Egzamin semestralny i  końcowy (pisemny); przygotowanie pracy dyplomowej przez słuchaczy studiów oraz jej obrona w formule prezentacji podczas konferencji na WNE UW.

Absolwenci

Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę nt. podstaw mikroekonomii i makroekonomii, podstaw makroekonomii gospodarki otwartej, roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy historii gospodarczej, teorii integracji europejskiej, podstaw finansów i bankowości, celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki gospodarczej państwa, w tym: poglądów różnych szkół ekonomicznych nt. interwencjonizmu państwowego oraz uwarunkowań i ograniczeń skuteczności i efektywności prowadzenia polityki ekonomicznej, ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii gospodarczej innowacyjności, mechanizmów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach, gospodarki opartej na wiedzy, głównych zasad i metod, narzędzi pomiaru skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych polityk: fiskalnej, pieniężnej, przemysłowej i strukturalnej, zasad prowadzenia analiz ekonomicznych oraz projektowania strategii gospodarczych, zasad i metod oceny skutków regulacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności: stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności, pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności, stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności; stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności; przygotowywania pisemnych opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie (z IRK); odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych; CV wg własnego wzoru kandydata; list motywacyjny wg własnego wzoru kandydata; zobowiązanie do dokonania płatności za studia (z IRK); trzy zdjęcia

Opis rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia). Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ekonomiczne, jednak preferowane będą osoby posiadające co najmniej dyplom licencjata w dyscyplinie nauk ekonomicznych.

W toku rekrutacji kandydaci na studia będą przedstawiali listy motywacyjne, w których będą musieli wykazać przydatność pozyskanej wiedzy. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacji: zakres już posiadanych kwalifikacji z tematyki studiów (kierowanie studiów do osób o relatywnie niższych kwalifikacjach w tym zakresie); zasięg geograficzny oddziaływania studiów na obszarze woj. mazowieckiego (maksymalizacja zasięgu poprzez uwzględnienie miejsca pracy oraz zamieszkania kandydata); bariera ekonomiczna dla kandydata (preferencja dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych) oraz zgodność sylwetki kandydata (profil wykształcenia i ścieżki zawodowej) z tematem studiów podyplomowych.

Czesne

700 PLN