This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies "Polish Philology in Practice"

Details
Code SP-FPP
Organizational unit Faculty of Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 200
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki,
pokój 50 na III piętrze
tel. 0 22 55 21 007, 0 22 55 20 374
podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałki 08.00–13.00
piątki 12.00-17.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Studia są adresowane do polonistów oraz absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych (ewentualnie społecznych, technicznych i przyrodniczych - w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów tekstu), pragnących uzupełnić i udoskonalić swoje umiejętności z dziedziny polonistyki stosowanej, zwłaszcza w zakresie: dydaktyki języka polskiego w szkole, nauczania języka polskiego jako obcego, kultury języka w pracy redaktora, umiejętności tworzenia tekstów, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych, a także zdobyć wiedzę, pogłębiającą ich wykształcenie w zakresie najnowszych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, które nie były przedmiotem ich studiów. Studia będą pomocne w rozwijaniu kompetencji językowej i wiedzy na temat współczesnej kultury literackiej, a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego, charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia podyplomowe będą także dla słuchaczy formą doskonalenia, potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i awansu zawodowego.

Kandydaci

Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku specjalizacji nauczycielskiej są skierowane do osób chcących uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz organizacyjne i prawne, towarzyszące pracy w szkole. Skierowane są do absolwentów studiów polonistycznych, o ile w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a jednocześnie chcą podjąć pracę w zawodzie nauczyciela.
Ścieżka programowa „Polonistyka dla nauczycieli” to studia adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (absolwenci: historii, filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, filologii obcych, historii sztuki), którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.
Studia w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego kierowane są do osób, które mają tytuł zawodowy licencjata lub magistra w zakresie dowolnej filologii bądź pedagogiki i posługują się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie B2. Jest to ścieżka kształcenia adresowana do osób zainteresowanych pracą lektora języka polskiego z dorosłymi słuchaczami lub młodzieżą. Studia „Język polski lub drugi w pracy z dzieckiem” są natomiast skierowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracujących z dziećmi obcojęzycznymi lub polonijnymi, indywidualnie bądź w grupie międzynarodowej.
Ścieżka programowa „Logopedia - problemy czytania i pisania w szkole” jest adresowana przede wszystkim do czynnych zawodowo nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również do nauczycieli przedszkola) i ma służyć poszerzeniu wiedzy w zakresie usprawniania umiejętności czytania i pisania, by umożliwić skuteczne kształcenie uczniów z dysleksją i dysgrafią. Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie: filologii polskiej lub obcej, pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków humanistycznych, mieć podstawową wiedzę w zakresie nauki o języku, pedagogiki i psychologii.
Studia w zakresie redakcji językowej tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej – w związku z pracą wykonywaną przez nich w wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) lub w redakcjach prasowych (od prasy lokalnej przez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze powinni się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych w dowolnej dziedzinie nauk humanistycznych lub innych, o ile w swojej praktyce zawodowej mają do czynienia z redakcją tekstu.
Studia „Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych” są adresowane do absolwentów ścieżki „Redakcja językowa tekstu” i służą pogłębieniu wiedzy profesjonalnej i dalszej specjalizacji redaktorów.
Studia „Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie - studia podyplomowe w zakresie zawodów medialnych” służą przybliżeniu – zwłaszcza absolwentom polonistyki – różnych zawodów medialnych, ułatwiając filologom start w zawodzie copywritera, pracownika działu public relations, rzecznika prasowego, dziennikarza.
Studia „Szkoła Komunikacji Profesjonalnej” odpowiadają na potrzeby osób, które ze względów zawodowych chciałyby uzyskać umiejętności w zakresie tworzenia wystąpień, autoprezentacji, kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz prowadzenia dyskusji i negocjacji. Przyjęte na studia mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 9 ścieżek programowych: Specjalizacja nauczycielska (kwalifikacje pedagogiczne), Polonistyka dla nauczycieli (język polski jako drugi przedmiot), Dydaktyka języka polskiego jako obcego, Język polski jako obcy lub drugi w pracy z dzieckiem, Logopedia - problemy czytania i pisania w szkole, Redakcja językowa tekstu, Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych, Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie, Szkoła Komunikacji Profesjonalnej.

W przypadku specjalizacji nauczycielskiej Polonistyka dla nauczycieli studia podyplomowe trwają trzy semestry.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jolanta Chojak, prof. dr hab. Stanisław Dubisz, prof. dr hab. Jakub Lichański, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, dr hab. Marzena Stępień, dr Dariusz Dziurzyński, dr Joanna Frużyńska, dr Andrzej Guzek, dr Beata Jędryka, dr Tomasz Karpowicz, dr Jarosław Klejnocki, dr Krzysztof Kopczyński, dr Piotr Lehr-Spławiński, dr Maria Przybysz-Piwko, dr Magdalena Trysińska, dr Ewa Wolańska, dr Tomasz Wroczyński, mgr Ewa Kozłowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty lub soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne.

Absolwenci

Absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywania różnych zawodów polonistycznych, związanych - zależnie od ukończonego modułu - z oświatą (zawód nauczyciela przedmiotu „język polski” w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, lub lektora języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych), szeroko rozumianym rynkiem wydawniczym i prasowym (zawód korektora lub inna praca związana z opracowywaniem językowego kształtu tekstu), z instytucjami kultury albo mediami i reklamą.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia ze wskazaniem ścieżki programowej, dyplom ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

2 400 PLN
4 500 PLN - ścieżki programowe: Specjalizacja nauczycielska, Polonistyka dla nauczycieli