This is a test installation! It cannot be used to register for studies!
European Union
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Philosophical Studies

Details
Code SP-FILOZ
Organizational unit Institute of Philosophy
Field of studies Philosophy
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 3,
00-927 Warszawa, pokój 100
tel. 0 22 55 23 734
Office opening hours http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/
Kontakt: e-mail:
ewa.fraczek@uw.edu.pl
WWW address http://www.filozofia.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.09.2019 00:01 – 04.10.2019 15:00)

Studia zostały utworzone z myślą o osobach:

- pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie filozofii,
- chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje argumenty w spójny i uporządkowany sposób,
- dążących do zdobycia pogłębionej wiedzy na temat mechanizmów zmian społecznych i ideowych.

Kandydaci

Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra lub inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat) zainteresowana problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć systematyczną wiedzę w zakresie filozofii.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do filozofii, Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, Etyka, Elementy metodologii nauki, Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, Analiza tekstu filozoficznego.

http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-filozoficzne/

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz, dr Bogdan Dziobkowski.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczne, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie ustne.

Absolwenci

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent:

- zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
- ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,
- zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,
- zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
- zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii europejskiej,
- zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
- zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
- zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,
- zna metody interpretacji tekstu filozoficznego,
- trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach,
- analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia,
- dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę,
- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla zrozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK)

- kwestionariusz osobowy

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia

- kserokopia dowodu osobistego

- odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

- jedno zdjęcie

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów. Dokumenty nalezy składać po zarejestrowaniu się w systemie IRK, ale w trakcie trwania otwartej tury rekrutacji.

Czesne

4 000 PLN