This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies on Internal Security in the European Union

Details
Code SP-EU-BWUE
Organizational unit Institute of European Studies
Field of studies Europeistyka
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 40
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Sekretariat Instytutu Europeistyki
ul. Nowy Świat 69,
00-046 Warszawa
tel. 0 22 55 20 234
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://www.europeistyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.07.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej" mają dostarczyć słuchaczom fachowej wiedzy o działaniach podejmowanych przez UE dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich.

Kandydaci

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty : Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, Europol w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Bezpieczeństwo imprez masowych według standardów europejskich, Standardy prewencji kryminalnej

w krajach UE, Zwalczanie terroryzmu w UE, Państwo a obywatel – standardy europejskie, Problemy współczesnego państwa, Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w UE, Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w UE, Współpraca celna i graniczna w UE, Zapobieganie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej w UE, Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości, Prawa człowieka i obywatela, Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Europie, Metody i narzędzia analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Europejskie standardy przeciwdziałania korupcji i nieuczciwej konkurencji, Media w systemie bezpieczeństwa, Migracje w Polsce i w UE.

Wśród wykładowców są: Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Dr Krzysztof Łojek (Wyższa Szkoła Policji), Prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, dr Jacek Bil, mgr Paweł Suchanek, mgr Anna Świątecka

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w instytucjach i agendach europejskich, administracji rządowej i samorządowej, mediach, placówkach naukowych, szkoleniowych i doradczych

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego. Informacje dostępne na stronie pl.europeistyka.uw.edu.pl w zakładce Kandydaci

Opis rekrutacji

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i składa odpowiednie dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej. Po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów (25 osób) studia zostają uruchomione.

Czesne 

 

3 600  PLN