This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Study Postgraduate Information Technology for New Media

Details
Code SP-DM-TINM
Organizational unit Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 48
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
pokój 20a
tel. 0 22 55 23 914
Office opening hours W czasie rekrutacji: poniedziałki i wtorki 12.00-15.00
środy i czwartki 9.00-12.00
WWW address http://www.wdib.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (22.08.2019 00:01 – 08.10.2019 23:59)

Studia skierowane do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i technologicznym mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem nowych mediów, a w tym internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry. Absolwenci studiów zdobywają praktyczne umiejętności profesjonalnego wykorzystania sprzętu dziennikarskiego i informatycznego – w tym urządzeń mobilnych oraz specjalistycznego oprogramowania.

Kandydaci

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważnym, lub (w szczególnych przypadkach) dyplomem licencjata (studiów I stopnia) lub równoważnym.

W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Opis Studiów

 

Program studiów 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Ekonomia przedsiębiorstwa mediowego, Zarządzanie przedsiębiorstwem mediowym, Edytory multimediów, Europejskie systemy mediowe - prawo i instytucje, Technologie informacyjne mediów, Użyteczność danych sieciowych, CMS, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych, Organizacja pracy menedżera, Multimedia, Modele biznesowe w sieci, Teoria i praktyka komunikacji społecznej, Zarządzanie projektami internetowymi, Zarządzanie kryzysowe /zarządzanie ryzykiem/ bezpieczeństwo IT, Komunikowanie w sieci, Marketing medialny, Usługi komercyjne sieci, Projekt serwisu internetowego albo SEO. 

Wykładowcy

 

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, dr hab. Alicja Jaskiernia, dr inż. Wiesław Cetera, dr Anna Jupowicz-Ginalska, dr Włodzimierz Głodowski, mgr Tomasz Gruszka, dr Jan Grzegorek, mgr inż. Dariusz Jaruga, dr Krzysztof  Kowalik, dr Agata Opolska, mgr Małgorzata Starzyńska, dr Zdzisław Traczyk

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

 

Zaoczny, zjazdy 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.00.

 

Zaliczenia

 

Egzamin lub zaliczenie na ocenę.

 

Absolwenci 

Wiedza

Absolwenci studiów podyplomowych posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów – zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzy do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie. 

Umiejętności

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usług komercyjnych, społeczną odpowiedzialnością mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych takich jak rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługami mobilnymi w mediach). 

Kompetencje społeczne

Dodatkowe kompetencje które uzyska absolwent studiów podyplomowych dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations Internecie, czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie. 

Rekrutacja

 

Wymagane dokumenty 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają, następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie na studia,

·         życiorys,

·         2 zdjęcia,

·         odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

·         zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia,

·         adres do korespondencji.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa z dopiskiem Studia podyplomowe -  Technologie Informacyjne Nowych Mediów.

 

Opis rekrutacji

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na studia. Decyzja o przyjęciu kandydatów na studia podejmowana jest na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez kierownika studiów podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:

·         zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;

·         wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, obowiązującymi w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe

Szczegółowe warunki przyjmowania na studia, zasady odpłatności oraz termin i miejsce składania dokumentów podane zostaną do publicznej wiadomości przez kierownika studiów podyplomowych przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

Czesne

 

5 800 PLN

Możliwość rozłożenia płatności na 2 raty

Dodatkowo: 30 PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów i 4 PLN za kartę słuchacza.