This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Study Postgraduate Corporate Communication

Details
Code SP-DM-SPKK
Organizational unit Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Field of studies Journalism, Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 20
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
pokój 20a
tel. 0 22 55 23 914
Office opening hours W czasie rekrutacji: poniedziałki i wtorki 12.00-15.00
środy i czwartki 9.00-12.00
WWW address http://www.wdib.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Opis Studiów 

Studia podyplomowe „Komunikacja korporacyjna” odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne w zakresie kompleksowego kształcenia przygotowującego do pracy w strukturach komunikacji średnich i dużych organizacji, zarówno biznesowych, jak i państwowych,  samorządowych oraz innych. Celem jest przygotowanie do strategicznego zarządzania przepływem informacji kierowanych jednocześnie do wielu grup interesariuszy oraz realizowania w praktyce zintegrowanych form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Oferta tematyczna studiów obejmuje kluczowe obszary komunikacyjne, koncentrując się na najważniejszych i najnowszych dziś trendach. Głównymi filarami zakresu tematycznego są zajęcia poświęcone public relations, budowie i zarządzania marką oraz sponsoringowi, które są najważniejszymi i oferującymi najszerszy wachlarz działań, kanałami komunikacyjnymi wykorzystywanymi w praktyce. Uzupełniają je m.in. zajęcia z komunikacji wewnętrznej, coraz szerzej stosowanego CSR, reklamy. Wyodrębniony została tematyka nowych mediów opartych o komunikację internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce mediów społecznościowych.

Program studiów zaczyna się od określenia wizji, kluczowych celów i przekazów oraz strategii ich komunikacji. To stanowi podstawę do wyboru przekazów, kanałów i narzędzi komunikacyjnych. Zajęcia kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i w dużej mierze oparte są na przykładach biznesowych, analizach kampanii komunikacyjnych i tworzeniu własnych przekazów i kampanii. Zajęcia nastawione są na trening umiejętności i praktyczne zastosowanie zasobów, technik i kanałów komunikacyjnych w dotarciu z efektywnym przekazem do wybranych grup docelowych.

Przedstawiane są podczas nich zarówno sposoby zarządzania organizacją wydarzeń promocyjnych i sponsoringu, promocja wydarzeń, metody pozyskiwania sponsorów i patronów, jak i pomiary efektywności prowadzonych działań. Komunikacja z dziennikarzami i innymi grupami odbiorców prezentowana jest jako kompleksowy proces  informacyjny kierowany zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji.

Kandydaci

Studia są adresowane do wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznej i najnowszej wiedzy z zakresu kompleksowej komunikacji organizacji z jej otoczeniem i wszystkimi grupami interesariuszy.

Kierowane są przede wszystkim absolwentów wszelkich kierunków, pragnących nabyć kompetencji komunikacyjnych użytecznych w public relations, sponsoringu, CSR, reklamie, budowie i zarządzaniu marką oraz do managerów i pracowników:

departamentów komunikacji korporacyjnej, działów zarządzania marką

komórek PR w korporacjach, instytucjach i organizacjach

działów sponsoringowych oraz organizacji zajmujących się sponsoringiem

agencji PR i agencji sponsoringowych

stowarzyszeń i instytucji

działów komunikacji, informacji i promocji jednostek budżetowych zarówno centralnych, jak i samorządowych 

 

Program studiów 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

- Komunikacja korporacyjna,

-  Public relations,

- Budowa, zarządzanie i komunikacja marki,

Media relations,

- E-PR a social media, 

- Komunikacja wewnętrzna i budowa wizerunku pracodawcy, 

- Komunikacja sponsoringowa,

- Reklama i promocja,

- CSR,

- Badania efektywności,

- Zarządzanie w PR,

- Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych

- Public affairs i lobbing, . 

- Komunikacja wizualna

- Prezentacje i wystąpienia publiczne.

 

Wykładowcy 

Wśród wykładowców są zarówno wykładowcy-praktycy z Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, m.in: dr hab. Dariusz Tworzydło, dr Anna Miotk, dr Jarosław Kończak, dr Łukasz Szurmiński, dr Łukasz Przybysz oraz managerowie z agencji public relations, reklamowych oraz korporacji na rynku polskim. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, 5 razy w semestrze (10 zjazdów podczas całych studiów).

Planowane godziny zajęć  w pierwszym semestrze: sobota (9.00 - 20.15 z przerwą na lunch), niedziela (9.00-15.45)

Zaliczenia 

Egzamin lub zaliczenie na ocenę (w zależności od wykładowców). 

Absolwenci

Absolwent/ka studiów podyplomowych „Komunikacja korporacyjna” posiada ugruntowaną wiedzę dotyczące funkcji, celów, narzędzi i kanałów komunikacyjnych oraz grup interesariuszy.  Ma również wiedzę z zakresu budowy i zarządzania marką,  znajomość sposobów definiowania grup docelowych, sposobów pozycjonowania marki, procesów wprowadzania marek na rynek, czynników wpływających na wartość i siłę marki oraz zagadnienia rebrandingu. Potrafi prawidłowo diagnozować i interpretować procesy komunikacyjne w ramach komunikacji korporacyjnej i ich role w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z grupami interesariuszy. Potrafi wybrać najlepsze sposoby pozycjonowania marki i ma umiejętności przygotowania strategii marki i jej komunikacji. Ma wiedzę dotyczącą narzędzi komunikacyjnych i definiowania celów, programów i grup docelowych.

Absolwent/ka studiów podyplomowych „Komunikacja korporacyjna” posiada wiedzę dotyczącą identyfikacji wizualnej i jej elementów. Ma również wiedzę dotyczącą sponsoringu, public relations i komunikacji reklamowej i ich roli w komunikacji korporacyjnej. Ma znajomość koncepcji, pojęć i rodzajów sponsoringu, reklamy oraz determinantów ich skuteczności oraz ich umiejscowienia w  procesie komunikacji, związków z PR i komunikacją marketingową oraz pozycjonowaniem marki. Potrafi przygotowywać oferty sponsorskie, budować pakiety praw, harmonogramy negocjacji. Ma znajomość technik perswazyjnych, negocjacyjnych, budowy relacji win-win,  komunikatów reklamowych, oddziaływania reklamy. Ma podstawową wiedzę dot. budżetowania i ewaluacji projektów. Ma również podstawową umiejętność planowania, doboru narzędzi  i zespołu oraz przeprowadzenia  działań sponsoringowych.

Absolwent/ka studiów podyplomowych potrafi efektywnie komunikować się z jednostkami i grupami, a także nawiązać i podtrzymywać dobre relacje z grupami interesariuszy. Właściwie planuje i przeprowadza procesy komunikacyjne, w tym dokonuje prawidłowej diagnozy, odpowiednio dobierając narzędzia i sprawnie posługując się nimi, uwzględniając specyficzne potrzeby określonych grup klientów.

Absolwent/ka rozumie potrzebę rozwoju osobistego i uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania kreatywnych działań. W pracy zawodowej przyjmuje postawę aktywną, potrafi wyznaczać zadania i efektywnie je realizować, skutecznie współpracuje w grupie zadaniowej.

Absolwent/ka studiów podyplomowych jest przygotowany/a do podjęcia pracy w strukturach komunikacji korporacyjnej, działach i departamentach zarządzania marką, sponsoringowych oraz komórkach PR i CSR w korporacjach, instytucjach i organizacjach. Rozumiejąc specyfikę kompleksowego zarządzania informacją w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest przygotowana do pracy zarówno w jednostkach biznesowych, jak i budżetowych, samorządowych oraz non-profit. 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce prowadzącej studia podyplomowe następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia,
życiorys,
1 zdjęcie,
odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia,
adres do korespondencji.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa z dopiskiem Studia Podyplomowe komunikacja korporacyjna 

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na studia. Decyzja o przyjęciu kandydatów na studia podejmowana jest na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez kierownika studiów podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;

wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, obowiązującymi w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe

Dokumenty będzie można składać w drugiej połowie września. Dokładne terminy i miejsce składania dokumentów zostaną podane w pierwszym tygodniu września.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z kierownikiem studiów, dr Jarosław Kończak,  j.konczak2@uw.edu.pl 

 

 

Czesne

5 800 PLN

Możliwość rozłożenia płatności na 2 raty

Dodatkowo: 30 PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów i 4 PLN za kartę słuchacza.