This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies " Polish Philology in practice" - Teaching Polish as a foreign language

Details
Code SP-DJPJO
Organizational unit Institute of Applied Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours piątek, godz. 12.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 15.00
(od 1 lipca do 6 września)
czwartek, godz. 11.30 – 15.30
piątek, godz. 10.00 – 14.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 28.09.2019 23:59)

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.

Kandydaci

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (Cudzoziemców obowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2)

 

Opis studiów

Program studiów

Język polski jako język drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
Język polski w świecie
Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego
Język polski jako obcy do celów zawodowych
Warsztaty dydaktyczno-metodyczne
Podstawy lingwistyki stosowanej
Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej
Elementy pedagogiki międzykulturowej

Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego
Praktyki glottodydaktyczne

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz., dr Beata Jędryka, dr Marta Piasecka, mgr Andrii Baran

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 000 zł (1 500 zł za semestr)