This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Teacher and Academic Teachers in the Field of Education speak English Items in the Humanities, Social and Natural Sciences, Sciences and Art

Details
Code SP-CLIL
Organizational unit Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Field of studies English Language Teaching
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction English, Polish
Admission limit 40
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 4,
00-497 Warszawa, pokój 314, III piętro
tel. 0 22 55 31 336
ukknja@uw.edu.pl
Office opening hours Wtorek i piątek 13.00-17.00, soboty w terminach zjazdów 10.00-14.00
WWW address http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 21:30 – 31.08.2019 23:59)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów niejęzykowych do nauczania w języku angielskim zgodnie z założeniami zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning).

Kandydaci

Nauczyciele na wszystkich etapach edukacyjnych posiadający pełne uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania przedmiotów niejęzykowych, zatrudnieni lub planujący zatrudnienie w szkołach dwujęzycznych/z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim jako językiem nauczania,

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci planujący wykładać lub doskonalić umiejętności związane z nauczaniem niejęzykowych przedmiotów kształcenia akademickiego w języku angielskim.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (350 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Umiejętności pedagogiczne w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL), Integracja przedmiotów niejęzykowych z nauczaniem języka angielskiego, Tworzenie i ewaluacja materiałów dydaktycznych, Wybrane techniki i narzędzia CLIL, Ocenianie w podejściu zintegrowanym CLIL, Projektowanie lekcji CLIL, CLIL a kompetencje informatyczne nauczyciela, Praktyki pedagogiczne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Anna Bondaruk, prof. UW dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, dr hab. Andrzej Diniejko, dr Małgorzata Al-Khatib, dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Urszula Chybowska, dr inż. Elżbieta Gajek, dr Anna Murkowska, dr Danuta Romaniuk, dr Jacek Romaniuk.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Niestacjonarny-zaoczny, w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Poszczególne przedmioty w ramach modułów/segmentów słuchacze zaliczają poprzez test i/ lub pracę projektową.
Studia kończą się przygotowaniem Portfolio nauczyciela CLIL, w którym zamieszczone będą własne prace projektowe wykonywane przez słuchaczy w trakcie studiów. Ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w czasie trwania studiów oraz końcowej oceny prac projektowych zawartych w Portfolio.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, Ścisłych i Artystycznych powinien być przygotowany do kompleksowej realizacji zadań w zakresie edukacji/dydaktyki dwujęzycznej, a w szczególności powinien zdobyć kompetencje pedagogiczne (skutecznie zrealizować dwujęzyczną sekwencję nauczania, umieć posługiwać się stosownymi aktami mowy, umożliwiającymi przekazywanie treści nauczania w języku obcym, dokonywać analizy sytuacji dydaktycznej, umieć kierować grupą i kształtować relacje pedagogiczne, realizować projekty między-przedmiotowe służące integracji przedmiotów niejęzykowych i języka), kompetencje dydaktyczne (opracować plan nauczania dwujęzycznego, zaplanować dwujęzyczną sekwencję nauczania/lekcję z wykorzystaniem wymiaru interkulturowego: umiejętnie stosować dydaktykę danego przedmiotu, łączyć ze sobą różne podejścia metodologiczne, znać znaczenia werbalizacji oraz roli języka pisanego, formułować polecenia ustne i pisemne w języku obcym, umieć tworzyć zadania i testy sprawdzające krzyżując ze sobą L1 i L2), kompetencje językowe (umiejętnie posługiwać się słownictwem oraz stosować sposoby wypowiadania się właściwe dla danego przedmiotu, tworzyć zorganizowaną wypowiedź ustną lub pisemną: posiadać znajomość różnych rodzajów zespolenia tekstu, przekształcać tekst: znać sposoby reformułowania i dokonywania syntezy (poprzez użycie synonimów, nominalizacji, omówień), przedstawić w formie tekstu informacje płynące z filmu, tabeli, schematu, wykresu)

Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunkujący pełne kwalifikacje to co najmniej C1 według ESOKJ.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

  1. Rejestracja się w systemie IRK (irk.podyplomowe.uw.edu.pl), gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.
  2. W terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK

- życiorys wygenerowany z systemu IRK

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK

- odpis oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów na kierunku niejęzykowym  (w specjalności nauczycielskiej - dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych)

- jedno zdjęcie

- kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego oraz oryginał do wglądu

 Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci planujący wykładać lub doskonalić umiejętności związane z nauczaniem niejęzykowych przedmiotów kształcenia akademickiego w języku angielskim. Nauczyciele lub kandydaci na nauczyciela w szkołach/odzdziałach dwujęzycznych powinni legitymować się:

- dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia uprawniającym donauczania przedmiotu głównego niejęzykowego oraz

- świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 ESOKJ. Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunkujący uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych po angielsku to co najmniej C1 ESOKJ.

Nauczyciele akademiccy lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego powinni legitymować się:

- dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia uprawniającym do nauczania przedmiotu niejęzykowego na poziomie akademickim oraz

- świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+ ESOKJ. Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunkujący uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych po angielsku to co najmniej C1 ESOKJ.

 Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową.

Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystąpienie do kursu z języka angielskiego organizowanego przez Szkołę Języków Obcych UW przygotowującego do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie C1.

 Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języka obcego uznawanych przez MEN, patrz: Załącznik do Rozporzędzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 426). 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje kierownik danego Kolegium.

W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 decyzja o przyjęciu na studia następuje dodatkowo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

4 500 PLN (I semestr-1500 PLN, II semestr-1500 PLN, III semestr-1500 PLN)