This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies of the library science

Details
Code SP-BN-PSB
Organizational unit Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Field of studies Information and Book Studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 120
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój 038,
tel. 0 22 55 20 283
e-mail: r.brzoska@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 11.00-13.00
WWW address http://www.wdib.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia podyplomowe prowadzone są w 2 specjalizacjach:

Biblioteki w systemie nauki (BN)  - studia trwają  2 semestry

Biblioteki w systemie oświaty i kultury (BSO) - studia trwają 3 semestry

Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność, odpowiadania na potrzeby użytkowników i utrzymywania wysokiej jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu. Studia oferują możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi z zawodem bibliotekarskim.

Kandydaci

Osoba posiadająca ukończone studia I lub II stopnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację Biblioteki w systemie oświaty i kultury (BSO), którzy zamierzają pracować na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinni mieć ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia zapewniające przygotowanie do nauczania (prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Opis studiów

Program studiów

Studia obejmują następujące bloki tematyczne: Podstawy bibliotekarstwa, - Biblioteki w systemie oświaty i kultury, Kompetencje informatyczne bibliotekarza i nauczyciela - bibliotekarza, Konteksty współczesnej edukacji, Biblioteki w systemie nauki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska, dr hab. Małgorzata Kisilowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w piątki, soboty i niedziele, do 6 zjazdów w semestrze

Zaliczenia

Przedmioty - zaliczenie oraz egzamin końcowy.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich typach bibliotek. Powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych, podstaw prawnych oraz organizacji i zarządzania biblioteką. Powinien zdobyć umiejętności tworzenia, organizowania, przetwarzania i zarządzania różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów, a także zdolność sprawnego posługiwania się współczesnym warsztatem pracy biblioteczno - informacyjnej, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. W przypadku osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza i bibliotekarza dziecięcego (specjalizacja BSO) absolwent powinien posiadać także umiejętność organizowania pracy w bibliotece szkolnej, publicznej dla dzieci i młodzieży, uwzględniającego aktualne tendencje w tym zakresie oraz animowania działań zmierzających do upowszechniania świadomości i kultury informacyjnej i czytelniczej użytkowników.

 Rekrutacja

 Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów obejmuje:
Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kopia;
Kserokopię dowodu osobistego;
Deklaracja wyboru ścieżki wraz z adresem do korespondencji (do pobrania na stronie www.wdib.uw.edu.pl);
Wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wydrukowana dwustronnie – 1 egzemplarz (do pobrania na stronie www.wdib.uw.edu.pl);
UWAGA! W przypadku rezygnacji po złożeniu dokumentów należy rozwiązać umowę na piśmie.

 Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Czesne

2 300 PLN (studia 2 semestralne)

2 800 PLN (studia 3 semestralne)