This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

FAQ

| Maria Komuda

Jestem laureatem programu „Diamentowy grant” i chcę aplikować do szkoły doktorskiej (nie posiadam dyplomu magisterskiego). Nie wiem jaką w związku z tym informację mam podać w systemie IRK w zakładce dotyczącej dyplomów. Proszę o pomoc. 

W systemie IRK wprowadzono możliwość wybrania „Diamentowego Grantu” wśród dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce dotyczącej dyplomów). Tak jak wcześniej przy dyplomach - kandydaci muszą wybrać typ dokumentu (w tym wypadku „Diamentowy grant”) i wpisać rok jego uzyskania (np. 2019 r.). 

Czy nauczyciel akademicki może zostać proponowanym promotorem więcej niż jednej osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, podczas gdy jest już obecnie promotorem dokładnie pięciu doktorantów, a zatem nie wyczerpuje limitu określonego w § 15 ust. 2 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020, który wyklucza jedynie stanie się promotorem więcej niż pięciu doktorantów? Uchwała rekrutacyjna przewiduje jeszcze w wyjątkowych sytuacjach stanie się promotorem dodatkowo jednego tj. szóstego doktoranta. Pozostaje jednak pytanie, czy może być proponowanym promotorem więcej niż jednego kandydata i co się stanie na dalszym etapie, jeśli jego kandydaci (w liczbie większej niż jeden) zostaną przyjęci.

Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały rekrutacyjnej Planowanym promotorem (…) nie może być́ osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla więcej niż̇ pięciu doktorantów lub osób ubiegających się̨ o nadanie stopnia doktora. Osoba kierująca Szkołą Doktorską w wyjątkowych przypadkach może zwiększyć́ ten limit o jeden.

W przedstawionej sytuacji istnieje możliwość, by wspomniany nauczyciel akademicki był proponowanym promotorem w toku procesu rekrutacyjnego dwóch wspomnianych kandydatów. Niemniej jednak w sytuacji, w której obydwu tych kandydatów zostanie przyjętych do szkoły doktorskiej, wspomniana osoba będzie musiała zrezygnować z opieki nad jednym z nich, by nie przekroczyć limitu 5+1 określonego w uchwale rekrutacyjnej, przy czym przypomnieć wypada, iż opieka nad dodatkowym szóstym doktorantem wymaga zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

W związku z tym, najlepsze wydaje się rozwiązanie, w którym co najmniej jeden ze wspomnianych kandydatów miałby drugiego („zapasowego”) potencjalnego promotora. Ten drugi promotor byłby wówczas gotowy podjąć się opieki naukowej doktoranta, jeśli okazałoby się, że wspomniany profesor musi zrezygnować z bycia jego promotorem z powodu przekroczenia limitu określonego uchwałą rekrutacyjną.

Chciałabym aplikować do szkoły doktorskiej na UW, ale mam już potencjalnego promotora spoza waszego Uniwersytetu. Czy promotor musi być z Uniwersytetu Warszawskiego?

Pierwszym promotorem powinna być osoba wybrana spośród pracowników UW. Jeśli ma Pani wybranego promotora z innej uczelni to taka osoba może zostać drugim promotorem.

Czy limit 5 doktorantów pod opieką naukową jednego promotora dotyczy jedynie doktorantów kształcących się na UW? Czy do limitu są wliczani również doktoranci spoza UW?

Limit 5 doktorantów będących pod opieką 1 promotora dotyczy wszystkich doktorantów niezależnie od uczeni. A zatem doktoranci spoza UW są również wliczani do ww. limitu.

W tym roku kończę studia magisterskie i chcę aplikować do szkoły doktorskiej na UW (na rok 19/20). Chciałabym się dopytać odnośnie warunków rekrutacji dla osób pochodzących spoza Unii Europejskiej. Dowidziałam się, że warunki przyjęcia na studia poniekąd zależą od uczelni oraz że według nowej ustawy istnieje możliwość odbywania nieodpłatnych studiów i że będzie istniała możliwość ubiegania się o stypendium, w związku z  czym mam kilka pytań:

- czy na Uniwersytecie Warszawskim studenci-obcokrajowcy będą zwolnieni z opłat?

- czy proces rekrutacji oraz ubiegania się o stypendium będzie wyglądał tak samo jak w przypadku studentów-Polaków?

W przypadku cudzoziemców rekrutacja do szkół doktorskich odbywa się na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich, tj. na podstawie uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 – w ramach limitów i kryteriów w niej określonych. W przypadku zaś kandydatów nieznających języka polskiego, rekrutacja odbywa się w języku angielskim.

W pierwszej kolejności wymagana jest rejestracja w systemie IRK (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/) oraz zapisanie się do odpowiedniej szkoły doktorskiej. Ofertę szkół doktorskich i warunki rekrutacji można znaleźć na stronach systemu IRK (informacje dostępne również w języku angielskim).

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668; dalej: „ustawa 2.0.”) kształcenie w szkołach doktorskich jest bezpłatne. Dotyczy to wszystkich – również cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Dotyczy to również cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, lecz pozostająca do grudnia br. na urlopie, może zostać promotorem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Osoba ta wyraziła już zgodę na pełnienie ewentualnej opieki promotorskiej (będzie też miała możliwość udzielenia pisemnej zgody na pełnienie funkcji promotora, która to zgoda jest potrzebna w procesie rekrutacyjnym), pod warunkiem, że fakt urlopu nie stanowi formalnej przeszkody w rekrutacji / rozpoczęciu kształcenia. Bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej wątpliwości.

Osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego pozostająca do grudnia br. na urlopie może zostać Pani promotorem pod warunkiem wyrażenia przez nią pisemnej zgody na podjęcie się opieki promotorskiej.

Jakiego rodzaju dokumenty, potwierdzające znajomość języka obcego są uznawane przy rekrutacji do szkół doktorskich?

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w miejscu wskazanym w systemie IRK składa wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. Do wniosku kandydat załącza m.in. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w wybranej Szkole Doktorskiej.

Dokument nie musi być certyfikatem językowym. Uznawane będą również w tym zakresie dyplomy ukończenia studiów wyższych zawierające informacje, że kandydat zna język obcy na poziomie B2 (taka informacja może pojawić się również na suplemencie do dyplomu), na podstawie uzyskanych efektów uczenia się. Warto zaznaczyć, że nie ogłoszono wykazu dokumentów, które komisje rekrutacyjne powinny brać pod uwagę. Ostateczna decyzja należy do komisji rekrutacyjnej. Jednocześnie warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego będzie weryfikowana również podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie mogę znaleźć informacje o potencjalnych promotorach?

Na początku czerwca zostanie opublikowana lista nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, którzy będą mogli pełnić funkcję promotora wraz z krótkimi opisami dyscyplin naukowych oraz zainteresowań badawczych kandydatów na promotorów. Do tego czasu zaleca się kontakt z odpowiednim Wydziałem/Instytutem, w celu zyskania dodatkowych informacji o potencjalnych promotorach.